חלוקת דולרים להוספה בצדקה • כ"ה תמוז תשפ"ב

מעמד חלוקת דולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, בחצרות בית קדשנו 770 בית משיח, מיום א', כ"ה תמוז תשפ"ב.

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • י"ח תמוז תשפ"ב

מעמד חלוקת דולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, בחצרות בית קדשנו 770 בית משיח, מיום א', י"ח תמוז תשפ"ב.

יחידות כללית י"ד תמוז תנש"א | וידיאו עם כתוביות

שיחת י"ד תמוז תנש"א ב"יחידות" לאורחים - עם כיתוביות בלה"ק ע"י המכון להפצת תורתו של משיח

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • י"א תמוז תשפ"ב

מעמד חלוקת דולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, בחצרות בית קדשנו 770 בית משיח, מיום א', י"א תמוז תשפ"ב.

לא לוותר על אף שעל. זה פיקוח נפש!!!

סרטון על שלימות הארץ שהוקרן במהלך עצרת גאולה ומשיח ד' תמוז תשפ"ב. הרבי שליט"א מלך המשיח: אין לוותר על אף שעל

שיחה רש"י • "וישאוהו במוט בשנים"

מדוע יהושע וכלב לא לקחו כלום ועברו על ציווי משה רבינו "והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ"?! האם הם קיימו את השליחות? מדוע רש"י בחומש מפרש "שני מוטות" וברש"י בגמרא מפרש שהיו ארבעה מוטות?! מדוע נגזר על דור המדבר למות, הרי הם חזרו בתשובה!! • צפו בהתוועדות מוצש"ק פ' שלח תשל"ח • בכתבה המלאה

י"ב סיון / שיחת קודש • "ומשה ואהרן עמהם"

בית המקדש השלישי יירד משמים ביחד עם תחיית המתים בגוף של משה ואהרן כפשוטו. בהמשך, המסקנות לפי דברי הרבי שליט"א מלך המשיח בנוגע למצבנו בימות המשיח בהם נמצאים עכשיו, בפשטות.

כוס של ברכה מוצאי חג השבועות תשפ"ב

מעמד חלוקת כוס של ברכה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח בבית חיינו 770 בית משיח מוצאי חג השבועות תשפ"ב

להתברך בברכת כהנים בכל יום

היות שברכת כהנים היא מן התורה, הרבי שליט"א מלך המשיח מציע להיכנס לבית כנסת בהם נוהגים לברך ברכת כהנים כל יום.

חודש סיון תשנ"ג עם הרבי שליט"א מלך המשיח

סרט מסכם על ארועי חודש סיון תשנ"ג עם הרבי שליט"א מלך המשיח.

ר"ח סיון: הדגלים כהכנה לגאולה האמיתית והשלמה

בני ישראל ראו במתן תורה את הדגלים למעלה ווהתאוו להם. הקב"ה מסר להם דרך משה רבינו שיקיימו את עניין הדגלים בחניות ובמסעות - שזה בדוגמת ענין הגלות, יש את הדגלים שבאמצעם המשכן והארון וכל הענינים, וזה - הדגלים, מביא לגאולה האמיתית והשלמה

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • כ"ח אייר תשפ"ב

מעמד חלוקת דולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, בחצרות בית קדשנו 770 בית משיח, מיום א', כ"ח אייר תשפ"ב.

חלוקת דולרים להוספה בצדקה י"ד אייר תשפב

צפו במעמד חלוקת דולרים להוספה בצדקה בחצרות קדשנו 770 בית חיינו - בית משיח, ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, מיום א', י"ד אייר, פסח שני תשפ"ב.

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • ז' אייר תשפ"ב

מעמד חלוקת דולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, בחצרות בית קדשנו 770 בית משיח, מיום א', ז' אייר תשפ"ב.

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • ל' ניסן תשפ"ב

מעמד חלוקת דולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, בחצרות קדשנו 770 בית חיינו, בית משיח, מיום א', ל' ניסן תשפ"ב.

כ"ח ניסן / "עשו כל שביכולתכם להביא את הגאולה האמיתית והשלימה"

כ"ח ניסן. מתעוררים במשימה שהוטלה עלינו: "עשו כל אשר ביכלתכם - ענינים שהם באופן דאורות דתוהו, אבל, בכלים דתיקון - להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!" השיחה הידועה של הרבי שליט"א מלך המשיח.

חלוקת דולרים להוספה בצדקה • כ"ג ניסן תשפ"ב

מעמד חלוקת הדולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, בחצרות 770 בית קדשנו, בית משיח, מיום א', כ"ג ניסן תשפ"ב.

משיח עני ורוכב על החמור

החמור שחבש אברהם אבינו לעקידת יצחק הוא החמור של משה רבינו, הוא החמור שעליו רוכב המשיח 'עני וכוכב על החמור'. החמור - חומר העולם, הטבע שמסתיר על גילוי אלוקות. עבודת האדם היא לזכך את חומר העולם והגוף עד שיתהפך, ויגלה אלוקות, "יראו כל בשר כי פי ה' דיבר".

אשא עיני - למלך המשיח

קטע מיוחד מתוך שיחת כ' מר חשון תשמ"א אז ציינו מאה ועשרים שנה להולדת הרבי הרש"ב. בשיחה מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח את ענין פרק קכ"א שיר למעלות'

צפו / חלוקת דולרים להוספה בצדקה - ט' ניסן תשפ'ב

מעמד חלוקת הדולרים להוספה בצדקה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, מיום א', ט' ניסן תשפ"ב.

דף 3 מתוך 21