• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב תמוז התשפ"ד (18.07.2024) פרשת בלק

גאולה בתשעת הימים ע"י משיח ודאי מנחם שמו

"נמצאים כבר אחרי ראש חודש מנחם אב שמתחיל עם המילה מנחם כמוזכר לעיל, ויש מיד את "מנחם שמו" שזה הולך על משיח צדקנו, • "מראה באצבעו ואומר זה" הנה מנחם משיח צדקנו, מלך מבית דוד • נשיא דורנו שהוא גם משיח צדקנו, משיח בן דוד
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

קטעים מבשורת הגאולה בתשעת הימים שנאמרו ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח בתשעת הימים תשמ"ט

תמליל הקטעים:

ראש חודש מנחם אב תשמ"ט

..ויש לזה קשר מיוחד לגאולה שקשורה לספירה השמינית, גאולה בספירת הבינה - מ' סתומה, וכמדובר כמה פעמים.

.. ויהי רצון שמהדיבור בכל הענינים על ידי העשיה שמקבלים את השליחות ליתן לצדקה עם הוספה משלו וכמדובר כמה פעמים, שההחלטה עצמה מביאה מיד בגלוי את הגאולה האמיתית והשלמה ותיכף ומיד ממש,

ו-"מנחם", נמצאים כבר אחרי ראש חודש מנחם אב שמתחיל עם המילה מנחם כמוזכר לעיל, ויש מיד את "מנחם שמו" שזה הולך על משיח צדקנו, ומיד מתקיים "מראה באצבעו ואומר זה" הנה מנחם משיח צדקנו, מלך מ .. בן דוד,

שבא - בשר ודם, ויש לו עסק בתורה כדוד אביו, ומתעסק עם כל העולם ועד שינצח כל האומות כולם, ואז כל העולם צועק שזה הוא משיח ודאי שקשור עם "ודאי שמו כן תהילתו" שזה הולך על הקב"ה, וזהו המשיח שהוא שלוחו של הקב"ה, שהוא מוריד את הגאולה שהקב"ה גואל, וזה נפעל על ידי שלוחו שזה משיח מלך מ ..בן דוד עם כל שמונה השמות שיש לו כולל גם השם מנחם

ומ'מנחם' נהיה המשך (הגאולה) מאבינו שבשמים באופן גלוי, ויורד מיד בבית המקדש, ויורד אחרי זה באופן של "אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך," "והיו עיניך רואות את מוריך" באופן של בהקיץ, תיכף ומיד ממש, עוד בלילה זה ממש!!

אור ל-ח' מנחם אב תשמ"ט

בבואנו משבעה במנחם אב והתחלה של ערב תשעה באב, שתשעה באב הרי הוא יום הולדת של משיח צדקנו, כמבואר במדרשים בכמה מקומות שאז הרי "מזלו גובר,"

..וזו הרי ההתחלה של כל הגאולות היתה בגאולה הראשונה גאולת מצרים, כפי שאומרים גם בהגדה ומזכירים "אשר גאלנו וגאל את אבותינו" ואחרי כך "כן יגיענו", ואחר כך מסיימים בענין של "שיר חדש," שזה הרי קשור עם הגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו ממש - ממש, כמדובר כמה פעמים.

..ובפרט היות ש(משיח) בא בשמיני באב, ואז תשעה באב יהיה מהחגים הכי גדולים יותר גדול מכל הימים טובים כולם, כלשון הכתוב "לימים טובים ולמועדים והאמת והשלום אהבו," כמדובר כמה פעמים.

..ובפרט כשאומרים זאת בפירוש ובתכלית עם ברכה לפניה ולאחריה ש"דאלאי גלות" ולא רוצים שום גלות, ולא צריכים את הגלות, וכלו כל הקיצים כמדובר כמה פעמים

 ..ו(מיד) יש את אליהו הנביא זכור לטוב ותחיית המתים שזה הרי קשור עם גאולה האמיתית והשלמה וענין של "שיר חדש," כמדובר כמה פעמים.

..(הצום וביטולו) זה ענין כללי שקשור עם פיקוח נפש* וקשור, והכל תלוי בזה, וכמדובר כמה פעמים על השינוי העיקרי שנהיה על ידי הגאולה האמיתית והשלמה, שינוי 'באין ערוך' לגבי המעמד ומצב לפני זה, אפילו כמו שהיה רגע לפני זה, על אחת כמה וכמה בהמשך שלאחרי זה

,..כמובן, כפשוט, ומובן גם מזה שמסיימים הרי ב"אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך," שזה הולך על המקום בו נמצאים "פניך," שזה בארצנו הקדושה, ושם גופא ירושלים עיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש, ושם יש את "פניך" בפשטות, ושם יש את "אך צדיקים יודו לשמך יישבו ישרים את פניך," תיכף ומיד ממש, ולא עכבן אפילו כהרף עין,

ובפרט שכל אחד לוקח על עצמו שליחות לתת לצדקה ובהוספה משלו, וההחלטה תיכף ומיד ממש, בוודאי שמזרזת עוד יותר ועד ש"לא עכבן אפילו כהרף עין,"

ועוד לפני שבא היום ש"מזלו גובר" יום ההולדת של משיח צדקנו, אז נמצאים, בנוגע ליום ההולדת, ביום שלפני זה, שכבר עשו את כל ההכנות כמדובר כמה פעמים,

על אחת כמה וכמה שמשיח הוא "בר נפלי" וצריך הכנות מיוחדות, וכמדובר כמה פעמים,

וכבר יש, והוא העיקר, שעוד קודם תשעה באב עדיין בשמיני באב, וכמדובר שענין של שמיני זה ענין גאולה עם מ' סתומה, ויש גם, תיכף ומיד ממש, וכמדובר בהתחלת היום של יום השמיני באב, שנהיה יום השמיני ב'מנחם' אב,וקודם לפני זה יש העניין שצריך 'להזדעזע' מה-ג' השבועות וגם תשעת הימים, ששבעה ימים מהם כבר עברו לגמרי וזה כבר התחלה של שמיני באב, שמיני ב'מנחם' אב,

ושיהיה תיכף ומיד כמדובר, ה"מנחם" בפשטות, שזה שמו של משיח, "מראה באצבעו ואומר זה," "הנה משיח צדקנו בן דוד בא" ונכנס לכאן לבית המדרש ואחר כך לבית הכנסת ובית המדרש ותיכף ומיד עם ענני שמיא בנערינו בזקננו, ובבנינו ובבנותינו, עם נשיא דורנו שגם הוא משיח צדקנו משיח בן דוד בראשנו הולכים כל אחד מאיתנו יחד איתו באופן של ריקוד הכי גדול,

שאז יהיה מקפץ ומדלג מקפץ על הגבעות, ועל הגבעות, הרים וגבעות, ומדלג ומקפץ עם כל הפירושים שבדבר, כמבואר בליקוטי תורה בדרושים על כתובים אלו,

ועוד והוא העיקר, מדובר על הענין כפי שהוא בפשטות ממש, ובגשמיות ממש, שתיכף ומיד יש את הגאולה האמיתית והשלמה ביחד עם משיח צדקנו, משיח גואל ראשון וגואל אחרון משה רבינו ודוד מלכא משיחא והקיצו ורננו שוכני עפר, ובנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו, רוקדים את הריקוד האמיתי עם ענני שמיא שרוקדים איתנו ביחד, וירננו .. כל סדר ההשתלשלות, על אחת כמה וכמה מין המדבר, על אחת כמה וכמה (יהודים ש)אתם קרויים אדם על שם אדמה לעליון, ועוד והוא העיקר, תיכף ומיד ממש!!

 _____________

*(הצום וביטולו) זה ענין כללי שקשור עם פיקוח נפש, ראה בארוכה בשיחת ערב יוהכ"פ תשנ"ב, ועוד

קטעים משיחת אור ל-ז' מנ"א תשמ"ט

לתת צדקה בלילה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...