• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב תמוז התשפ"ד (18.07.2024) פרשת בלק

הילולת האריז"ל החי | עוברים לחיים נצחיים בלי הפסק בינתיים

לכבוד ה' מנחם אב, הילולת האריז"ל החי, משיחות ה' מנחם אב תשמ"ח: תוקנה סיבת הגלות, עוברים לחיים נצחיים נשמות בגופים בלי הפסק בינתיים
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

משיחות ה' מנחם אב, הילולת האריז"ל החי, תשמ"ח.

"והיו עיניך רואות את מוריך, כי לא יכנף עוד מוריך, כולל גם מוריך כמו שזה האריז"ל, ומוריך כפי שזה נשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר, באופן שרואים זאת בעיני בשר, והקיצו ורננו שוכני עפר תיכף ומיד ממש,

וממשיכים את תשעת הימים באופן של מועדים טובים, ועוד בפרט שכבר מזמן ביטלו את ענין ההיפך מה"אמת והשלום אהבו", והביאו על זה ראיה מפסוק מפורש בתורה,

וזה מוריד למטה מיד את בית המקדש השלישי שאינו זז לעולם, בית מקדש נצחי, יחד עם חיים נצחיים לכל אחד ואחת מישראל, נשמות בגופים, ואין שום צורך בענין של 'הפסק' בינתיים, אפילו לשעה קלה,

כי יוצאים ידי חובה ע"י העבודה של "ונפשי כעפר לכל תהיה", במילא, יש בו כבר את ענין הבירור והעבודה של "עפר אתה ואל עפר תשוב",

ונהיה מיד ענין תחיית המתים, "הקיצו ורננו שוכני עפר", ואלה שהם נשמות בגופים, ממשיכים ביתר שאת וביתר עז, ובתוספת כח בבני חיי ומזוני רוויחא, החל מעשר כוחות הנפש ועשר כוחות הגוף, והמקיפים שלהם, וכל עניניהם, בלי שום 'הפסק' בינתיים, ורק העליה מדרגה לדרגה, ובזה גופא, העליה דרך ענין העמוד המחבר את הדרגות התחתונות עם הדרגות העליונות,

ואין צורך ח"ו להגיע לענינים של אש, וכיוצא בזה, כמדובר כמה פעמים, ויש את העליה נשמות בגופים, בגוף עצמו,

והקב"ה מביא מיד את הגאולה האמיתית והשלמה ביחד עם משיח צדקנו, וביחד עם "והקיצו ורננו שוכני עפר" - כ"ק מו"ח אדמו"ר, וכל הענינים האמורים

וצריך להיות דווקא באופן של "מראה באצבעו ואומר זה", הנה משיח צדקנו, הנה גואל אחרון וזה הגואל הראשון, והנה משה רבינו, והנה אתפשטותי' דמשה שבכל דרא שזה נשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר,

והקיצו ורננו כל שוכני עפר, והולכים כל הדורות ביחד, וגם העתידים לבוא, האנשים והנשים והטף, קהל גדול ישובו הנה עם ענני שמייא ברגע כמימרא ותיכף ומיד, לארצנו הקדושה, ארץ של עשר אומות, ושם בירושלים עיר הקודש, ובהר הקודש, ובבית המקדש, "מקדש אדני כוננו ידיך", ועוד והוא העיקר, תיכף ומיד ממש,

ובאופן שמראה באצבעו ואומר זה!!"

מה רשב"י פוקד עקרות, כך הרבי שליט"א מלך המשיח

לתת צדקה בלילה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...