• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' סיון התשפ"ד (13.06.2024) פרשת נשא

קבלת המלכות - מה זה אומר?

קבלת המלכות מתבטאת גם ובעיקר בהכרזה שלנו: "יחי המלך", כפי שהיה בזמן הכתרת שלמה שכל העם הכריזו "יחי המלך שלמה" (מלכים-א' א, לד,לט), וכפי שמובא בנביא אודות זמן הגאולה, שבני ישראל יבקשו את מלך המשיח: "וביקשו את ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם" (הושע ג, ה)
קבלת המלכות - מה זה אומר?
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

כפי שהוזכר קודם, קבלת המלכות היא בעצם יישום של ציווי התורה "שום תשים עליך מלך", וכיום אנו כבר בשלב בו אנו יכולים ויש לנו את הזכות והחובה להמליך עלינו את המלך המשיח ובכך לזרז את גאולה השלמה.

מהי קבלת המלכות? קבלת המלכות בכלל, מתבטאת בכך ש - כדברי הרמב"ם - "תהא אימתו [של המלך] מוטלת עליך, ושהוא יהיה בליבנו, בתכלית הכבוד והגדולה והרוממות, שאין למעלה ממנה [לשום אדם], עד שיהיה מעלתו אצלנו, גדולה ממעלת נביא מבין הנביאים . . וכשמצווה המלך הזה איזה ציווי שלא יהיה סותר מצווה מן התורה - חובה לקיים את פקודתו".

זהו אם כן הדין העיקרי של מינוי מלך, להאמין ברוממותו ולקיים את ציווייו. באריכות מפורטים כל דיני המלך בהלכות מלכים לרמב"ם.

דברים אלו אקטואליים ומעשיים לדורנו, ובלשון הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א: "זכינו, שהקדוש ברוך הוא בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהיה ה"שופטייך" ו"יועצייך" ונביא הדור, שיורה הוראות וייתן עצות בנוגע לעבודת כל בני ישראל וכל האנשים שבדור זה, בכל ענייני תורה ומצוות, ובנוגע לחיי היום יום הכלליים". "יש לכל אחד מאנשי דורנו, האחריות לקבל על עצמו את ה"שופטייך" וה"יועצייך", ולציית להוראות ולעצות טובות שלו".

כאשר מדובר אודות מלך המשיח, ישנו דין נוסף הנוגע כיום לכל אחד מאיתנו - לדעת שאותו אחד הוא זה שיבוא ויגאל אותנו גאולת עולמים, ועל אותו אחד נאמר שיש לו "יתרון וכבוד ומעלה על כל המלכים שהיו מעולם, כפי מה שניבאו עליו כל הנביאים".

קבלת המלכות מתבטאת גם ובעיקר בהכרזה שלנו: "יחי המלך", כפי שהיה בזמן הכתרת שלמה שכל העם הכריזו "יחי המלך שלמה" (מלכים-א' א, לד,לט), וכפי שמובא בנביא אודות זמן הגאולה, שבני ישראל יבקשו את מלך המשיח: "וביקשו את ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם" (הושע ג, ה).

באחת השיחות הזכיר הרבי שליט"א מלך המשיח מפורשות שיש להכריז היום "יחי המלך" על מלך המשיח, ובלשונו: "כמודגש גם בהכתרת המלך, שהעם מכריזים "יחי המלך" (כפי שמצינו גם במלכות בית דוד) . . והמעשה הוא העיקר - יש לסיים ולהשלים את "מעשינו ועבודתינו" - כולל גם הבקשה והדרישה "עד מתי", וההכרזה "יחי המלך" דוד מלכא משיחא - בזריזות הכי גדולה, הקשורה עם שמחה וחיות". מה שהפך לאחר מכן לשירת חסידים אדירה בעידודו של הרבי שליט"א מלך המשיח "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"!

מקורות: מצודת דוד על הושע ג, ה. רמב"ם פירוש המשניות הקדמה לפרק חלק, היסוד השנים עשר, סה"מ להרמב"ם מצוה קע"ג, לקו"ש חכ"ג עמוד 175, שיחת ש"פ שופטים נ"א, ב' ניסן תשמ"ח.

משיב: הרב מנחם כהן, רב קהילת חב"ד באר שבע

ממתי מקבלים את מלכות המשיח?

תפקידו של מלך המשיח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...