• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט אייר התשפ"ד (27.05.2024) פרשת בהר

מדוע חשוב לקבל את מלכותו של מלך המשיח?

למה כל כך חשוב לקבל את מלכותו של מלך המשיח. כיצד נבחרו מלכים בדברי ימי עם ישראל, ומה נדרש מאיתנו כעת?
מדוע חשוב לקבל את מלכותו של מלך המשיח?
הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט״א
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

מצות מינוי מלך היא אחת מתרי"ג מצוות התורה, כפי שנאמר "שום תשים עליך מלך, אשר יבחר ה' אלוקיך בו" (דברים יז, טו). מפסוק זה מובן כי בשלב ראשון ה' הוא הבוחר את מלכי ישראל על ידי עבדיו הנביאים, והם המעמידים את המלך ומושחים אותו בשמן המשחה, כפי שהומלכו שאול ודוד על ידי שמואל, ועוד.

מאז בחר ה' בבית דוד, כפי שנאמר "כסאך יהיה נכון עד עולם", כל מלך העומד מבניו אינו צריך לא את בחירתו של הנביא ולא שמן המשחה, כיון שכבר בחר ה' בבית דוד. כאן מגיע השלב השני: כאן נדרש מאיתנו, העם, לקבל את מלכותו של המלך. כפי שהרמב"ם אומר "שום תשים עליך מלך – שתהא אימתו עליך" כלומר, שהאדם יקבל עליו את מלכותו.

גם מלך המשיח נדרש לשני השלבים: מחד, בחירתו אינה נעשית על ידינו, אלא על ידי הקדוש ברוך הוא ("אשר יבחר ה' אלוקיך"), ולכן הוא חייב להיות מזרע דוד שלהם הובטחה המלוכה, אך לנו יש חלק חשוב בקיום הציווי "שום תשים עליך מלך", לקבל את מלכותו של מלך המשיח, ובכך גם לאפשר לו להיות מלך בפועל כנאמר "אין מלך בלא עם". ובלשון 'מהר"ץ חיות': "עיקר דין המלך הוא מפני שהעם באו בברית איתו". ובלשון הרבי שליט"א מלך המשיח: "מציאותו של המלך תלויה בעם. . שהעם מכריזים "יחי המלך"".

זו הסיבה שכל כך חשוב שכל יהודי ויהודי יקבל על עצמו את מלכותו של מלך המשיח, כיון שבהחלט לא מדובר במשהו 'מפלגתי' אלא בעניין כלל ישראלי – לתת למלך המשיח את הכוח לבצע את המשימה לשמה נשלח – לגאול את עם ישראל מן הגלות אל הגאולה.

ראוי להבהיר כאן, כי כפי שאנו אומרים בתפילות ראש השנה "אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה" המלך שלנו הוא רק הקדוש ברוך הוא, ולא אף אחד אחר. תפקידו של מלך המשיח הוא אפוא אך ורק להביא את מלכות ה' לידי גילוי בעולם הזה, על ידי שלמות קיום התורה והמצוות בגאולה השלמה. וכדברי הרבי שליט״א מלך המשיח: "מלכותו של ה' יתברך, קשורה ומתגלית בשלמותה על ידי מלך המשיח". 

אם כן, כשאנו מקבלים את מלכותו של מלך המשיח, אנו מתבטלים לחלוטין לפני ה' ומתקדמים בצעד נוסף לקראת הייעוד "ויאמר כל אשר נשמה באפו – ה' אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה.

מקורות: ספר המצוות להרמב"ם מצות עשה קע"ג. ש"פ משפטים נ"א. חיי שרה תשנ"ב. שיחת ער"ה תשנ"ב. רמב"ם הלכות מלכים פ"א הלכה ג' וז', פ"ב הלכה א'. ספר החינוך מצוה קז. ירושלמי סנהדרין סוף פרק כהן גדול. רבינו בחיי על וישב לח, ל. מהר"ץ חיות בספר תורת נביאים בפרק 'דין מלך ישראל'. שיחת ב' ניסן תשמ"ח. דרך מצוותיך מצות מינוי מלך.

משיב: הרב מנחם כהן, רב קהילת חב"ד באר שבע

גדולי הרבנים פסקו: הרבי שליט"א - משיח צדקנו!

תפקידו של מלך המשיח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...