• ב"ה ימות המשיח!
  • י"א תמוז התשפ"ד (17.07.2024) פרשת בלק

המשפיעים מסבירים: הרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים מחלק דולרים ב770

בעקבות המאורעות האחרונים, אנו מפרסמים רב שיח מיוחד שנערך לפני מספר שנים עם המשפיעים: הרב נעם ישראל הרפז, הרב שלמה זלמן לנדא, הרב זלמן נוטיק, הרב חיים ניסילעוויטש, והרב ישבעם הלוי סגל, המבהיר את יסודות האמונה בחייו הנצחיים של הרבי שליט"א מלך המשיח ב770 ובמעמדים הנעלים "חלוקת הדולרים", "חלוקת כוס של ברכה" "יחידות כללית" • הראיון המלא
המשפיעים מסבירים: הרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים מחלק דולרים ב770
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

לפני מספר שנים פורסם לקראת חודש תשרי המושבע בכל חוברת 'ויקהלו אל המלך'. בחוברת הוסבר את יסודות האמונה בחייו הנצחיים של הרבי שליט"א מלך המשיח ובמעמדים השונים כגון "חלוקת דולרים" "יחידות כללית" ועוד.

בעקבות המאורעות האחרונים אנו מפרסמים זאת שוב כאן באתר הגאולה ככתבו וכלשנו.

בתקווה להתגלות המלאה והמושלמת של הרבי שליט"א מלך המשיח בגאולה האמיתית והשלימה.

***

רב שיח עם משפיעים בענין נצחיות חייו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בבית משיח 770 המתבטאת בכל הנהגותיו הק'.

משתתפים (ע"פ סדר הא"ב): הרב נעם ישראל הרפז - משפיע בישיבת תות"ל ביתר-עילית, הרב שלמה זלמן לנדא - משפיע בישיבת תות"ל בני ברק, הרב זלמן נוטיק - משפיע בישיבת "תורת אמת" בירושלים עיה"ק, הרב חיים ניסילעוויטש - משפיע בישיבת "תורת אמת" ושליח בשכונת ארמון הנציב בירושלים עיה"ק, והרב ישבעם הלוי סגל - משפיע בכפר חב"ד

***

נמצאים אנו בפתחה של שנת "הקהל", בה ישנו דגש מיוחד על הנסיעה לרבי שליט"א מלך המשיח. האם תוכלו להסביר מהי חשיבות ומטרת הנסיעה (ובמיוחד בשנת "הקהל") במצב ההווה, בו עדיין אין כולם זוכים לראות בעיני בשר. בעיני בשר את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א?

הרב זלמן נוטיק:

בשנת תשמ"ח שהיתה שנת "הקהל", הרבי שליט"א מלך המשיח יצא במבצע "הקהל" לכל העולם כולו, שכל אחד בכל מקום שהוא ישתדל לעשות כינוסי "הקהל" בביתו, בסביבתו וכו'.

ומגלה את נקודת המלך שבקרבו, שזוהי בחי' היחידה שבנפש האלקית, הקשורה ליחידה הכללית - הנשיא והמלך, בחי' חלק אלקה ממעל ממש, וכך הוא משפיע לנאספים.

אך כדי שכל יחיד יוכל לגלות בחי' זו, ראשית כל עליו לנסוע למלך ישראל בעצמו - הנשיא שבכל דור, ובדורנו - לנסוע לרבי שליט"א מלך המשיח, לבית רבינו שבבבל, שהוא מעין ודוגמת המקדש שבירושלים; וע"י גילוי ניצוץ המלך בהתקשרותו אל המלך המשיח, יוכל לפעול "הקהל" במקומו הפרטי.

הרב נעם הרפז:

עצם העלאת השאלה בנוסח זה מלמד על חסרון עקרי בתפישת העולם החסידית שלנו - וכי העובדה שעינינו הגשמיות רואות או לא את הרבי שליט"א מלך המשיח היא משמעותית לחיוב ההתקשרות שלנו? ומה נאמר למי שיטען כי כל עוד שאינו רואה אלקות לא יקיים מצוות?

צריך סוף-סוף להפנים את ההבנה כי מאמר חז"ל "אין לדיין אלא מה שעיניו רואות" (סנהדרין ו:) מתייחס לדיין ולא לבעל הדין. דהיינו: כאשר הרבי שליט"א מלך המשיח אומר ומגלה לנו את האמת האלוקית, אנו צריכים לקיימה בפשטות ובשמחה גם כשאין אנו רואים לע"ע בעיני בשר.

הרב ישבעם סגל:

שנת "הקהל" פירושו השנה שבה ישנה מצוות "הקהל", שה' ציוה להקהיל את כל בנ"י - אנשים נשים וטף - לבית המקדש, כדי להתקשר להקב"ה; וזה נפעל ע"י שמלך ישראל עומד מעל בימה של עץ בביהמ"ק וקורא בתורה.

אך מצוה זו אינה ענין שהיה קיים רק בעבר, אלא התורה היא נצחית בכל תוקפה גם כעת, וגם כעת ישנו ביהמ"ק, כמו שמביא הרבי שליט"א מלך המשיח בקונטרס בית רבינו שבבבל שלומדים מהפסוק "ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם" - זה בית רבינו שבבבל, שם נמצא מלך ישראל שקורא בתורה מעל בימה של עץ ומקשר אותנו לה'.

הרבי שליט"א מלך המשיח גם מדייק בלשון הרמב"ם "ובנה מקדש במקומו" ולא רק בירושלים, כי הוא מתכוון ל"מקדש מעט" שהמשיח בונה במקום שבו הוא נמצא בגלות ("גלו לאדום שכינה עמהם") במקום המקדש שבירושלים, ומשם יבוא לגאול את ישראל.

א"כ ברור, אשר אם בכל שנה יש ענין לנסוע לרבי שליט"א מלך המשיח מצד מצוות עליה לרגל (כי "חייב אדם להקביל פני רבו ברגל"), הרי בשנת "הקהל" על אחת כמה וכמה!

וזה שעינינו הגשמיות אינן רואות זאת אין זה משנה את העובדה, כי הנשמה רואה איך שהמלך קורא בתורה בבית רבינו שבבבל, ובכך מקשר את עצם נשמותינו לה'.

הרב זלמן לנדא:

אין ספק שחייבים לנסוע לרבי שליט"א מלך המשיח לתשרי, ובמיוחד שהשנה היא שנת "הקהל", וידוע מה שהרבי שליט"א מלך המשיח אמר לאחד שלא ראה אותו זה 14 שנה, כשכוונתו הק' היתה שלא ראהו כבר שתי שנות "הקהל"!

וכפי שראו את ה"שטורעם" המיוחד והגילויים שהיו בשנת "הקהל" תשמ"ח אודות "מבצע הקהל", "כרטיסי הקהל" וכו', וגם כעת הענין הוא בתוקפו ללא שום שינוי.

וכפי שכל אחד רואה במוחש, שמקבלים כוחות וחיות מחודשים מהנסיעה לרבי שליט"א מלך המשיח, ואדרבה - כעת, עוד יותר מפעם.

אדמו"ר הזקן כותב בשולחן ערוך שישנו חיוב של "מעלין בקודש". א"כ, בוודאי שכן הוא בנסיעה לרבי שליט"א מלך המשיח, כפי שרואים מופתים גלויים ממש ותשובות נפלאות שיהודים מקבלים באמצעות אגרות הקודש, ורואים שהרבי שליט"א מלך המשיח ממשיך להנהיג אותנו בכל פרט.

הרבי שליט"א מלך המשיח הרי אמר שנגמרה כל העבודה, ומחכים כעת לגאולה. א"כ, בוודאי שלא שייך שיהי' העלם והסתר, והרבי שליט"א מלך המשיח נמצא עוד יותר בגילוי מפעם, אלא שזהו בצורה אחרת.

הרב חיים ניסילעוויטש:

ישנה שיחה משנת תשי"ג (שהיתה שנת "הקהל" הראשונה בנשיאות הרבי שליט"א מלך המשיח), ומסביר שם שהחידוש של שנת "הקהל" הוא שהמלך קורא בתורה בפני העם, ובכך מקשר אותנו להקב"ה ומחזק את עצם האמונה של ישראל ומגלה את הקשר של עצם נשמותינו עם עצמות ה'.

ובענינינו: עד כמה שהיו צריכים לנסוע למלך המשיח בכל השנים שעברו עד שנת "הקהל", בגלל ההתקשרות לרבי שליט"א מלך המשיח, הרי בשנת "הקהל" על אחת כמה וכמה! כי, כאמור, כל הענין של "הקהל" הוא שמתקשרים להקב"ה ע"י ובאמצעות המלך, ובפרט בחודש תשרי ובראש השנה שהוא ה"ראש" של כל השנה.

וברור שנוסעים למלך המשיח, שחי דווקא נשמה בגוף; הרי כל הענין שלו הוא לחבר אותנו לה' עי"ז שהוא "ממוצע" בינינו לה', ולכן עליו להיות דוקא בגוף, כדי לחבר גם אותנו, נשמות בגופים, לה', כמבואר בכ"מ.

הסברתם את חשיבות הנסיעה - שזהו לרבי שליט"א מלך המשיח בעצמו, אך במצב העכשווי, איך זה בא לידי ביטוי בפועל ובגשמיות? כיצד ניתן לבוא במגע ישיר עם הרבי שליט"א מלך המשיח?

הרב ישבעם סגל:

זה תלוי באדם עצמו. אם האדם חושב ומתבונן בהתקשרות שלו עם הרבי שליט"א מלך המשיח ו"חי" אותו, עי"ז הוא מתקשר אליו. זה לא קשר שנוצר ע"י מעשה חיצוני בלבד, אלא החסיד צריך לגלות את הניצוץ- רבי שקיים בתוכו - בנשמתו.

כמו שאומר אדמו"ר הזקן בתניא שלכל יהודי יש ניצוץ מנשמת משה, ו"אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא" ו"גואל ראשון הוא גואל אחרון" - הוא הרבי מלך המשיח שליט"א.

וכאשר הוא מגלה את אותו הניצוץ בצימאון לקיים את רצון ה' ולעשות נח"ר לרבי שליט"א מלך המשיח ע"י לימוד החסידות והנהגה בדרכי החסידים, בכך הוא מתקשר אליו.

האמצעים בפועל לזה - כנ"ל, ע"י ריבוי ההתבוננות בקשר שלו עם הרבי שליט"א מלך המשיח, כמו שחסידים היו נוהגים מדי פעם לייחד זמן בו היו חושבים על הרבי (שבכל דור) וזוכרים את הזמנים שהיו ביחד איתו ומעוררים את האהבה לרבי, וכתוצאה היו מתמסרים בקבלת עול מלכותו - לפעולותיו והולכים בדרכיו.

הרב נעם הרפז:

כותב אדה"ז בתניא פמ"ז: "וז"ש ותתן לנו ה' אלקינו באהבה כו' כי באור פניך נתת לנו ה' אלקינו כו' ולזה אין מונע לנו מדביקות הנפש ביחודו ואורו ית' אלא הרצון שאם אין האדם רוצה כלל ח"ו לדבקה בו כו'. אבל מיד שרוצה ומקבל וממשיך עליו אלקותו ית' ואומר ה' אלקינו ה' אחד הרי ממילא נכללת נפשו ביחודו ית' דרוח אייתי רוח ואמשיך רוח והיא בחי' יציאת מצרים...".

אם כן, ברור שמצד הרבי שליט"א מלך המשיח אין כל מניעה ועיכוב לכל תוקף ההתקשרות, רק שמצפים מאיתנו להפנים וליישם את תורת החסידות שלמדנו.

הרב זלמן לנדא:

גם כאשר ראו את הרבי שליט"א מלך המשיח בגשמיות, לא הבינו כלום. כל אחד ראה במוחש שהרבי שליט"א מלך המשיח אינו מוגבל, וכל מה שהוא עושה הוא למעלה מהשגתנו.

הקשר עם הרבי שליט"א מלך המשיח אינו קשר גשמי אלא רוחני, אותו מקבלים מהקדושה והאלקות שהרבי שליט"א מלך המשיח משרה. ודבר זה ישנו גם כעת: כפי שרואים בפועל חיות וקדושה מיוחדת בתפילות, בהתוועדויות וכו'.

א' מאנ"ש אמר לי שאשתקד בהתוועדות, הוא הרגיש את הרבי שליט"א מלך המשיח הרבה יותר מאשר בשנים קדמוניות (כאשר ראה אותו בעיני בשר)!

הרב חיים ניסילעוויטש:

הענין הוא, שאיך שמעמידים את הדברים נגד עינינו, כך חיים בפועל.

אני אספר אפיזודה שארעה לי לפני חמש שנים: בדרך כלל בחודש תשרי אינני נוסע למלך המשיח כי אני עסוק במקום שליחותי בחודש החגים (ואני נוסע לכינוס השלוחים). אך באותה שנה, פעלתי על אחד מחברי מועצת העיר בירושלים (שכיום הוא מכהן כיועץ ראש העיר) - יהודי שאינו מוגדר "דתי" לעת עתה, אך יש לי חברותא איתו בקביעות בתניא, ובעיקר ב"דבר מלכות" ובלקוטי שיחות - דיברתי איתו רבות על חשיבות הנסיעה ל-770 ולמדתי איתו ביסודיות את קונטרס בית רבינו שבבבל, והחלטתנו שחייבים לנסוע ל-770.

הגענו לחג הסוכות, וכבר לאחרי יום- יומיים הוא אמר לי: "מרגישים שהשכינה נמצאת כאן"!

מכאן רואים שאיך שמסבירים את הדברים, כך מתקבל בפשטות אצל האנשים.

בנוגע ל"אין עוד מלבדו", לראות איך שכל העולם הוא "חתיכת אלוקות גדולה", הרבי מהר"ש מביא משער היחוד והאמונה שראי' זו היא למעלה מן השכל, ואילו ניתנה רשות לעין לראות, היו מתבטלים כאין ואפס. ולכן למעשה רואים גשמיות בלבד, ולא אלקות.

אך הרבי מהר"ש מסביר ומשלים שכאשר מתבוננים וחושבים על זה, אז באמת ניתן לראות איך ש"אין עוד מלבדו", למרות שהעין הגשמית לכאורה לא רואה.

ומזה מובן לענינינו: אני זוכר שבאחד הפעמים כאשר הבאתי את אחד מבניי ל-770 לכבוד הבר-מצוה שלו, עבור ה"יחידות",

- בבית שלנו, האווירה שבה מתחנכים הוא שמלך המשיח חי ומשתתף בכל התפילות (ב-10:00, 3:45 ו-6:45 בחורף ו-9:30 בקיץ) והוא נכנס ויוצא כפשוטו -

זה היה קצת לפני תפילת שחרית; אני ישבתי ונמנמתי על ספסל ב-770, וכבר התחילו לשיר "יחי" ובני בא והעיר אותי בדקה לעשר ואמר לי בשיא הפשיטות: "אבא, תקום! הרבי שליט"א מלך המשיח נכנס עכשיו"!

ראיתי שאיך שבצורה בה מחנכים את הילד כך הוא חי ומרגיש, ואף הרבה יותר חזק ממני...

הרב זלמן נוטיק:

ישנה השיחה הידועה בקונטרס בית רבינו שבבבל אודות מעלת וחשיבות 770 שהוא "בית משיח", והוא המקום בו נמצא הרבי שליט"א מלך המשיח עד הגאולה. על כל אחד ללמוד את השיחה ולעיין בה שוב ושוב.

ועוד ענין שצריך לדעת: שום דבר לא השתנה! הרבי שליט"א מלך המשיח נמצא בתפילות עם הקהל, וצריך לייקר את ענין התפילות במנייני הרבי שליט"א מלך המשיח שלוש פעמים ביום, כי מניינים אלו הם בתקפם מידי יום ביום כמו לפני ג' תמוז תשנ"ד, ואדרבא - כמו כל עניני קדושה, הרי הם באופן של "מעלין בקודש ואין מורידין".

מהדברים הבולטים במהלך החודש, הם בראש ובראשונה מעמדי התפילות וההתוועדויות עם הרבי שליט"א מלך המשיח. לפי המבואר בשיחות אודות חייו הנצחיים של נשיא הדור בגוף גשמי כפשוטו, האם אלו הם מעמדים "רוחניים" בהם משתתף הרבי שליט"א מלך המשיח "ברוחו" וחושב עלינו ומברך אותנו, או נמצא שם הרבי שליט"א מלך המשיח בגשמיות ממש, על אף שאין רואים זאת?

הרב נעם הרפז:

כפי שהוזכר קודם, מובן ופשוט שבכל ההנהגות של הרבי שליט"א מלך המשיח אין שום שינוי והם "עצמיים" עם כל הפירושים שבזה בדא"ח.

כמובן שכעת הניסיון גדול יותר (ואולי דווקא לאלו שזוכרים את הימים של ה"גילויים" (שלמטה מה"עצם")) אבל כידוע מהרבי מהורש"ב נ"ע, אחד מעניני הפועל- יוצא של לימוד הדא"ח הוא ה"ערנסטקייט", דהיינו לקחת בפשיטות את דברי התורה.

למשל: כאשר הוא יודע שחז"ל אמרו (ירושלמי שקלים פ"ב) ש"יראה בעל השמועה לנגד עיניו" הרי שלוקח זאת בפשטות, ולכן יהיה הלימוד שלו מתוך קבלת עול ויראה, עד כדי כך שלא יעלה על דעתו לאכול ולשתות בזמן הלימוד.

כך יש לומר בנדון דידן: אחרי שלמדנו את הסוגיות בעניני גאולה ומשיח - ובפרט בתורתו של משיח - אודות חייו הנצחיים של נשיא הדור והגואל, הרי פשוט וברור שנדרש מאיתנו לחיות עם הרבי שליט"א מלך המשיח בגשמיות ורוחניות, גם אם לע"ע איננו רואים בעיני בשר.

הרב זלמן נוטיק:

זה שהרבי שליט"א מלך המשיח חי בגוף גשמי, זה דבר ודאי. הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שאין שום שינוי, אפילו לא השינוי דגניזה, ובפרט ע"פ המבואר בדבר מלכות דש"פ בא תשנ"ב שהחידוש של דורנו הוא שלא תהי' הסתלקות.

א"כ ברור שהרבי שליט"א מלך המשיח נמצא בגוף גשמי; אין בכך שום ספק. אך אף אחד מאיתנו אינו יודע ואינו יכול להגדיר האם הרבי שליט"א מלך המשיח יוצא אחרי תפילה זו או אחרת; זה לא דבר שאפשר לתת עבורו "שולחן ערוך" לכולם - זהו דבר התלוי ברגש הלב. אם אחד מרגיש וחש שהרבי שליט"א מלך המשיח אומר עכשיו שיחה - אדרבה! אבל לעשות מזה שולחן ערוך לכולנו אי אפשר.

מה שכן הוא בגדר שולחן ערוך עבורנו, הם השיחות של הדבר מלכות, בהם קובע הרבי שליט"א מלך המשיח שהוא חי בגוף גשמי ב-770, ואין בו שום שינוי. זהו דבר ודאי!

אך לאידך, בנוגע לטענה - איך אנחנו יודעים האם הרבי שליט"א מלך המשיח מגיע לתפילות, שהרי זה לא דבר מפורש בדבר מלכות (אלא רק שהוא נמצא ב-770) - התשובה לזה היא פשוטה: עי"ז שחסידים ויהודים מכינים כסא לרבי שליט"א מלך המשיח, מתוך אמונה פשוטה שהוא נמצא איתם, זה עצמו פועל ומזמין את הרבי שליט"א מלך המשיח שיבוא להתפלל איתנו ביחד.

במילים אחרות: זה שהרבי שליט"א מלך המשיח נמצא בתפילות, הוא פועל- יוצא מתוך אמונת החסידים. עצם העובדה שהחסידים מאמינים בשיחות הנ"ל

ומתייחסים לכך בצורה גשמית (מכינים כסא ומתפללים מתוך יראת שמים) מתוך הכרה פנימית בחייו הנצחיים, זה עצמו פועל שהמציאות של הרבי שליט"א מלך המשיח אכן תהיה שם.

ישנה לזה ראיה פשוטה: בזוהר כתוב שאליהו הנביא מגיע לכל ברית, אך הזוהר אומר שבאם אין מכינים כסא לאליהו, הוא אינו מגיע. זאת אומרת שעצם ההתייחסות לענין בצורה גשמית - הכנת מקום וכו' - זה עצמו פועל שכך יהיה בפועל ממש.

הרב ישבעם סגל:

זהו הא בהא תליא. ברור שהרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי ב-770 - על זה לית מאן דפליג. הרי חייב להיות "משה" בכל דור, ואחרת אין קיום לעולם! [וכמארז"ל: "אין דור שאין בו כמשה" (ב"ר פנ"ו, ז), וכלשונו הק' (לקו"ש חכ"ו 7): "עס מוז זיין א "משה" בכל דור". וכמו אבן השתיה שהיא התשתית והיסוד של העולם, כך הרבי שבדור הוא "צדיק יסוד עולם"].

ויותר מזה והוא העיקר: זה שהרבי שליט"א מלך המשיח נמצא כאן בגשמיות בעוה"ז ולא רק ברוחניות "כמין השראה מלמעלה" זהו היסוד של כל היהדות וקיום העולם, "ושכנתי בתוכם", ולא עזב (ח"ו) ה' את הארץ, וזה שלא רואים אותו בעיניים הגשמיות זה לא משנה את העובדה כמו שאמרתי מקודם.

הרבי שליט"א מלך המשיח נמצא בגשמיות ב-770, בזמן התפילות כשהוא נמצא על הבימה, או בזמן ההתוועדות שהוא יושב על כסאו, ואין שום ספק שהרבי שליט"א מלך המשיח נמצא שם.

אני זוכר שכשהיו קוראים ל"חתן בראשית" את הרבי הקודם ביחד עם - יבדלחט"א - כ"ק אדמו״ר מלך המשיח שליט"א, ראינו שהרבי שליט"א מלך המשיח מזיז את עצמו לצד קצת, לתת מקום לרבי הקודם. ועאכו"כ בענינינו - הרבי שליט"א מלך המשיח נמצא כאן בגשמיות, ולא רק ברוחניות!

ולכן כשנמצאים במעמדים אלו, זה מעורר את עצם הנשמה שלנו.

הרב זלמן לנדא:

במעמדי התפילות וכיו"ב ישנה השראה מיוחדת; מרגישים קדושה וטהרה - הרבי שליט"א מלך המשיח נמצא שם!

אני אישית זכיתי לראותו כמה פעמים, הן בחלוקת הדולרים, והן בחג הסוכות לפני כמה שנים ועוד (כפי שפורסם מכבר). פעם אף ראיתי אותו בעת כניסתו לתפילה (בעברו ב"שביל")!

אני יודע שישנם כאלו שיגידו שזהו "שיגעון", אך זוהי המציאות. אני מרגיש אותו במיוחד בחלוקת הדולרים, ישנם שמרגישים ב"כוס של ברכה", כל אחד איפה שהוא מרגיש יותר, יש שם גילוי אלוקות. אך ברור שהרבי שליט"א מלך המשיח נמצא בכל מעמדים אלו בגוף גשמי כפשוטו, למרות שלא רואים אותו.

הרב חיים ניסילעוויטש:

חס ושלום לומר שזהו רק ברוחניות! הרי מבואר בשיחות רבות (כגון בדבר מלכות של ש"פ שופטים תנש"א ועוד) שנשיא הדור חי דוקא בגשמיות בעולם הזה; כך מונח אצלי בפשטות, שהוא פשוט נמצא ב-770 ונכנס ויוצא לתפילות בגשמיות ללא שום שינוי, כנ"ל.

אני אגיד את האמת: כשהגעתי ל-770 לשמח"ת לפני כמה שנים (כנ"ל), צרם לי מאוד ההתנהגות של כמה וכמה שם. זכור לי שבשנים קדמוניות, בשמח"ת היה פחד פחדים לקרב לבימה - למקום הרבי שליט"א מלך המשיח. כל הזמן עמדנו באותו מקום מבלי לזוז, מרוב אימה ופחד, והסתכלנו כל העת לכיוון הבימה!

וכעת, כשראיתי את ההתנהגות של כמה וכמה שאינו באופן המתאים לחסיד החש שהרבי שליט"א מלך המשיח נמצא על הבימה שלו כפשוטו, זה הפריע לי, והיה לי קשה מאוד לראות זאת.

כשאני מגיע ל-770 לכינוס השלוחים, אני משתתף בתפילות ומרגיש וחש ממש איך שהרבי שליט"א מלך המשיח נמצא. כל העת אני מסתכל לכיוונו, וחושב על כך שכעת אמנם העיניים שלי לא רואות אותו, וזה ממש כואב, אך כנראה כך הקב"ה רוצה, שנעבור את השלב הזה של ה"נכסה". במשך כל התפילה ממש אני מסתכל ומתבונן בכך שהוא אכן נמצא ליד הסטנדר, ואני מנסה לראות - לדאבוני, אני לא מצליח, אך ברור לי שהוא נמצא.

ישנם הטוענים שאין שום טעם ב"טקסים" האלו (עפ"ל), והם מסתכלים על הכל כ"הצגה" ח"ו. איך מסבירים להם את חשיבות הענין?

הרב זלמן לנדא:

ראשית כל, זה אינו דבר חדש. הרבי הריי"צ מספר שפעם נכנס אביו כ"ק אדמו"ר מהורש"ב לחדרו של הרבי מהר"ש, חגור בגארטל, ובאימה ויראה הגיש פ"נ והניחו על השולחן וכו' כבחיים חיותו של הרבי מהר"ש.

עד"ז נהג כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בסעודות שהתקיימו בדירת הרבי הריי"צ, שהכינו כסא לרבי הריי"צ בראש השולחן, והרבי שליט"א מלך המשיח התייחס לכך כמו שהרבי הריי"צ נמצא שם ממש!

פעם בא חסיד לרבי מהר"ש וביקש ברכה להיחלץ מצרה גדולה שנקלע אליה, והרבי מהר"ש ענה לו: "אתמול היה אצלי האבא (הצמח צדק) והורה לי למסור לך שאין מה לדאוג, הכל יסתדר!" הנ"ל צחק, והרבי מהר"ש ענה לו: "מה אתה מבין ברוחניות?!"

עד"ז פעם נכנס ר' שנ"ז גורארי' ליחידות לרבי שליט"א מלך המשיח, והרבי שליט"א מלך המשיח אמר לו שהשווער ביקש למסור כך וכך.

כשיודעים ומבינים שהרבי שליט"א מלך המשיח הוא למעלה מכל ההגבלות של חושינו, אזי הכל נראה אחרת!

המזכיר הריל"ג סיפר שפעם נכנסה אשתו של רש"י זוין ליחידות, והיא העירה שבעלה המנוח לא היה אף פעם אצל הרבי שליט"א מלך המשיח בארה"ב. הרבי שליט"א מלך המשיח אמר: "הוא הרי עומד כאן!" בהצביעו לידה...

ומזה מובן במכל שכן, ועל אחת כמה וכמה, כאשר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חי וקיים בגוף גשמי כפשוטו ממש (בשונה מהרביים הקודמים, שהרי זהו החידוש דדורנו דוקא), שנמצא כפשוטו ובגשמיות ממש במעמדים אלו בהם מכינים את מקומו הק', ולמי שנראה לו הדבר תימהוני, הרי זה משום שאין לו שום מושג באלוקות!

הרב זלמן נוטיק:

זה שהענין נראה "מוזר" אינה טענה. יש הרבה אנשים שאצלם נראה מוזר כאשר יהודי הולך עם זקן וציצית, אך בוודאי אין זה מוריד מחשיבות הענין.

השאלה צריכה להיות האם יש לזה מקור מהשיחות של הרבי שליט"א מלך המשיח. אם יש לזה מקור - זה דבר אמיתי, ולבסוף כולם יעשו זאת.

מיד אחרי ג' תמוז תשנ"ד, היה נראה מוזר להרבה אנשים הנסיעה לרבי שליט"א מלך המשיח לתשרי, והיום כולם יודעים שצריכים לנסוע לרבי שליט"א מלך המשיח! בהתחלה היה נראה להם מוזר שאומרים את הפרק של הרבי שליט"א מלך המשיח מידי יום, וכעת כולם אומרים אותו! בהתחלה היה נראה מוזר לכמה אנשים זה שממשיכים באמירת "הרחמן הוא יברך את אדוננו מורנו ורבינו" בברכת המזון, וכעת כולם אומרים זאת (יש המוסיפים "מלך המשיח" ויש שלא, אך כולם אומרים זאת).

וכאמור, הטענה של "מוזרות" אינה טענה. אם אין לזה מקור, אז אפילו אם קבוצת אנשים עושה זאת - לבסוף גם הם יפסיקו לעשות זאת. אך אם יש לזה מקור בשיחות של הרבי שליט"א מלך המשיח - הרי זה דבר אמיתי, ובסוף כולם יקבלו את זה.

הרב חיים ניסילעוויטש:

בעצם, שאלתם היא "איך אומרים שהוא חי ונמצא, והרי לא רואים אותו"?

ועל זה ישנה אריכות ההסברה במאמרי "נתת ליראיך" של הרבי מהוריי"צ והרבי שליט"א מלך המשיח, עם כל הדוגמאות, ואין מה להאריך בזה שהרי אלו הם דברים ידועים ומפורסמים.

אך ברצוני לספר סיפור על רש"י; את סיפור זה הנני נוהג להביא כדי להמחיש ולהסביר את הענין של "חי וקיים" (להלן מתוך "ספר הדורות המפואר"):

"היה שר אחד בצרפת נקרא גוטיפרידו בליוון, גבור ואיש מלחמה, אכזר ואיש משחית. ונשמע חכמת רש"י אפילו בין העמים כי אליו כל גוים ידרושו, וישלח בעדו מעיר לווינה וימאן רש״י ללכת כי הי‘ מכיר האיש ההוא, ויכעס השר וירכב עם כל חילו לבית רש״י עד בית מדרשו, ומצא כל השערים פתוחים והספרים פתוחים ולא רואה אדם, ויקרא בקול גדול שלמה שלמה ורש״י משיב מה אדוני מבקש ויאמר השר אנה אתה ורש״י משיב הנני וכן עשה כמה פעמים, אז תמה השר ויצא מן המדרש וישאל היש פה יהודי, ויבא לפניו אחד מתלמידיו, ויאמר לו השר אמור לרבך שיבא אלי והנני מבטיחו על ראשי שלא יקבל היזק, וירד רש״י אל השר ויכרע לפניו והשר הקימו ויאמר עתה ראיתי חכמתך״.

מהסיפור הזה למדים, שכשהצדיק מחליט, אפשר לעמוד מולו ולא לראותו! ובענינינו: צריך לדעת שכל סדרי ההנהגות של הרבי שליט״א מלך המשיח ממשיכים בתכלית הדיוק.

הרב ישבעם סגל:

מה שאנשים אומרים אינו קובע את האמת ואין להתחשב בזה כלל!

בפרט שישנם (לדאבוננו) כאלה שמנסים לקרר את האמונה וההתקשרות לרבי שליט״א מלך המשיח, וממציאים כל מיני טענות מהסוג הזה. לא צריך לשמוע להם, ואין להתפעל מטענות אלו!

צריכים לדעת מהי האמת ולהיצמד אליה! והאמת נקבעת עפ״י מה שתורת החסידות אומרת, שהרבי שליט״א מלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי דוקא בעוה״ז בחיים נצחיים, וכפי שמבואר באריכות בשיחות הקודש.

ולמרות שאיננו רואים אותו בעיני בשר, הרי העובדה שהרבי שליט״א מלך המשיח חי בגופו הגשמי - נקבעת ע״י הרבי שליט״א מלך המשיח עצמו! והוא מסביר באריכות בשיחותיו, אשר בכלל ההבדל בין רבותינו נשיאינו לשאר הצדיקים שבכל הדורות הוא, שאצלם גם ה״הסתלקות״ אינה פירוד הנשמה מן הגוף, אלא התעלות הנשמה והגוף ביחד, והם נשארים חיים בגשמיות בעוה״ז.

אך אצל הרבי שליט״א מלך המשיחבעצמו, הנה הוא קובע בדבר מלכות דש"פ בא תשנ"ב שגם "הסתלקות" זו לא תהיה, אלא הוא נשאר נשמה בגוף בעוה"ז ללא שום שינוי, שזוהי המעלה דהדור התשיעי לגבי הדור השמיני והדורות הקודמים.

ואכן מצינו ששאר הרביים מינו ממלא מקום אחריהם, משא"כ הרבי שליט"א מלך המשיח שעל אף כל ההוראות שהשאיר לנו, דאג לכך שלא יהיה שום ממלא מקום, כי הוא ממלא מקום עצמו וממשיך להנהיג אותנו כמקדם עד התגלות הגאולה האמיתית והשלימה.

ולכן, זה שהרבי שליט"א מלך המשיח נמצא ב-770, הן בתפילות והן בהתוועדויות, זה דבר ברור, כי כך קבע הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחות שאף הוגהו וניתנו לפרסום. ולכן, ההשתתפות בתפילות וההתוועדויות עם הרבי שליט"א מלך המשיח - זהו הדבר הכי אמיתי שבעולם!

ולא משנה אם אנחנו כן מרגישים או לא! ה"הרגשים" שלנו לא משנים את העובדות, והעובדות נקבעות ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח בעצמו.

הרב נעם הרפז:

בדרך כלל המענה לטענה זו נכנס בהגדרה של "מבצעים" ו"אהבת ישראל", וכמו שכל אחד מאתנו מתמודד עם ה"גוי אשר בקרבך" כך צריך לקיים בזולת את ההוראה שלומדים בפרשתנו: השב תשיבם לאחיך - לא תוכל להתעלם.

מצד שני, יש לזכור שאין דרכנו בויכוחים, מה גם שאין בהם תועלת. ועוד יותר מזה יש לזכור את דבריו הנוקבים של הרבי הקודם (לקו"ד ח"ג עמ' 860) כי השואל "מה העבודה הזאת לכם" - הרי אין הדבר מוכרח ע"פ דין, מדוע צריכים ליטול ידיים שלש פעמים על כל יד, מדוע צריכים ללבוש אבנט ומדוע צריכים לטבול במקווה? - צריכים לדעת שאפיקורוס קטן מדבר מתוך גרונו של השואל כך.

על כל יהודי לדעת בוודאות שחלק מהשואלים "מה העבודה הזאת לכם" הם מאלו שנישבו לבין המינים והכופרים, ועל אף זאת - אין לנהל אתם כל מגע ומשא. מכיון שהוא שואל לשם מה צריכים דברים אלה, אין להתווכח אתו! אין לרצות לשנות אותו, אלא צריכים להבדל ממנו!

אם נתקלים באחד כזה השואל "מה העבודה הזאת לכם", והוא אומר "לכם ולא לו", אז לא משנה מיהו השואל, אם אדם פשוט או רב או מלמד וכדומה, יש להבדל ממנו כדי שלא להיות מושפע ממנו, כי אחרת עלולים להיות מושפע ממנו. האומר "מה העבודה הזאת לכם" לא רק ביחס למצווה אלא אפילו ביחס למנהג ישראל, צריכים לדעת שהוא רשע ואסור לעמוד בד' אמותיו, ולא רק ביחס למנהג אלא אפילו ביחס להידור שבהידור.

מהי דעתכם על מעמד ה"יחידות כללית" בסוף החודש (ובפעמים אחרות - הקבועות - במהלך השנה)?

הרב זלמן לנדא:

למה לא? במה זה שונה מהתפילות וההתוועדויות ושאר הדברים? לדעתי, אצל הרבי שליט"א מלך המשיח כבר אין שום הגבלות.

הרב זלמן נוטיק:

נכון שבשיחות של הרבי שליט"א מלך המשיח לא כתוב שהרבי חייב לקבל ל"יחידות כללית" בסוף החודש, אך כפי שאמרתי - אם הרבה יהודים מאמינים בזה ומתייחסים לכך בדחילו ורחימו, עצם אמונתם פועלת שהרבי שליט"א מלך המשיח יגיע לשם.

הרב חיים ניסילעוויטש:

מסתמא השאלה הזאת היא גם בנוגע לחלוקת הדולרים בימי ראשון. אני אישית רוצה להתחזק ומתחזק בפועל באמונה כאשר אני רואה את אלו שמשתתפים במעמדים אלו מתוך אמונה טהורה.

דבר אחד ברור: חס ושלום ללעוג למשתתפים בזה! אני אישית עוצר את כל מי שמנסה ללעוג ח"ו על כך. הנהגה זו באה מתוך אמונה פשוטה, שצריך להמשיך בכל הסדרים כפי שהיו, בפשטות!

ובפרט שישנו המשל הידוע (המובא בהקדמה ל"שער האמונה" לאדמו"ר האמצעי), אודות האב המסתתר מהבן, שהבן החכם הולך ומחפש את אביו בכל הדרכים בהם הלך.

אני מעריך את כל אלו המשתתפים בזה, כי זה בא מתוך אמונה פשוטה ולא מ"ריקנות" ח"ו.

הרב נעם הרפז:

כמו בכל דבר מצווה שיש לעשותו בשמחה המבטאת את ההכרה בגודל הזכות שזיכנו ה' לעשותה כדי להיות קשורים איתו בקשר נצחי, כך גם בכל עניניו של הרבי שליט"א מלך המשיח: יש להיות מונח בהם לא רק בקבלת עול אלא בשמחה - אשרינו שחסידים אנו, אשרינו שרבי לנו!

ועל-כן אין להתפעל מבעלי ספקות כאלה או אחרים הרוצים לפעמים לסחוב אותנו לתוך ספקותיהם.

הרב ישבעם סגל:

השאלה היא האם כל הדברים שהיו חוזרים על עצמם או לא. ויש מקום לומר, שכל מה שהרבי שליט"א מלך המשיח הנהיג במשך השנים כשראינו אותו בעיני בשר, הוא קבע זאת כסדר קבוע, והסדרים האלו ממשיכים להתקיים כל זמן שלא היתה הוראה אחרת.

ולדוגמא: בתפילות - איך אנחנו יודעים באיזה שעה הרבי שליט"א מלך המשיח מגיע לתפילה? הרי זה בגלל שכך הרבי שליט"א מלך המשיח הנהיג!

א"כ מובן, שכן הוא גם בשאר הדברים. אם הרבי שליט"א מלך המשיח הנהיג זאת כסדר קבוע, הרי זה ממשיך להתקיים, כי "דברי צדיקים חיים וקיימים לעד ולעולמי עולמים".

בנוגע לחלוקת הדולרים בימי ראשון, יש אומרים שאין ענין לקבל דולר, שהרי חסידים מעולם לא חיפשו "גילויים". האם יש אמת בכך, וא"כ, האם יש להימנע לגמרי מלעבור בחלוקת הדולרים?

הרב זלמן נוטיק:

מי קבע שדולרים ולעקח זה גילויים ולא עצם?! מי קבע את החילוק הזה?! מי יודע מהו "גילויים" ומהו "עצם"?!

אם אחד, מצד ה"הרגש" שלו, עובר בחלוקת הדולרים ומאמין בזה באמת ולא עושה זאת משום מראית-עין בלבד, בשבילו הרבי שליט"א מלך המשיח נמצא, נקודה. זה תלוי ב"הרגש" של כל אחד.

והאמת אומר שאבן הבוחן בכל דבר זה התוצאות לאורך זמן. רואים בחוש שאלו שנוהגים בהנהגות כאלו מתחזקים וחיים בעוד תחומים, ואלו הלועגים לזה לועגים לעוד ענינים שלכו"ע הרבי שליט"א מלך המשיח עורר עליהם בפירוש.

הרב ישבעם סגל:

אינני מבין את הטענה הזאת! הרי הדברים האלו הם סדרים שהרבי שליט"א מלך המשיח הנהיג בעצמו, וא"כ זהו "עצם" ולא "גילויים"!

זהו "גלויים עצמיים", הן בחלוקת הדולרים והלעקח, והן בכוס של ברכה וכיו"ב, כל זמן שהרבי שליט"א מלך המשיח לא שינה את הנהגתו, הדברים האלו ממשיכים להתקיים!

וזה שאיננו רואים זאת בעיניים גשמיות זה בעיה שלנו, אך זה אינו משנה את העובדות, וכנ"ל, דברי צדיקים חיים וקיימים לעד.

הרב זלמן לנדא:

וחלוקת הדולרים זה אינו "עצם"?! אנשים מגיעים לשם כדי לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח בעצמו!

אני אישית, כאשר לא עברתי בחלוקת הדולרים במחרת יוהכ"פ ("בשם השם") אשתקד, הרבי שליט"א מלך המשיח שאל אצלי: "למה לא היית?" פעם אחרת עמדתי בפרוזדור ליד, והרבי שליט״א מלך המשיח סימן לי בידו לשאלה, כאומר: "נו, אתה עובר?"

ולגופו של ענין: מרגישים שם "אימה ויראה" אמיתיים, יראת שמים וחיות. דבר ברור הוא שאצל הרבי שליט"א מלך המשיח, כל פעולה שהוא עושה זה "עצם".

הרב חיים ניסילעוויטש: כנראה טענתם היא ש"חב"ד דורשת פנימיות", ואין להסתפק במעשים ה"חיצוניים" האלו בלבד.

להגיד שזה רק "גילויים" ולא "עצם", לא נראה לי נכון. בעצם, אפשר להפנות טענתם גם למעמד "ברכת הבנים" לפני "כל נדרי", שבו משתתפים ב"ה תמימים רבים וישנה צפיפות גדולה וכו', וברור שאי אפשר לומר שהם מחפשים רק "גילויים" ולא "עצם".

בכללות ניתן לחלק את השאלה לשני פרטים: א) האם עצם הענין נכון, כי לעת עתה אין רואים בעיני בשר את הרבי שליט"א מלך המשיח שעומד ומחלק דולרים; ב) איך להגדיר את הרגשת האדם הניגש לחלוקה.

בנוגע לחלק הראשון, כבר ענו על כך קודמיי. אך בנוגע לענין השני, ברצוני לומר שאני מתנגד לכל התוקף למי שלועג להנהגה זו (כנ"ל) - ברור שאי אפשר להגדיר גישה זו כ"חיצוניות" בלבד.

אני אביא דוגמא לכך: בנוגע לשמח"ת, מודגש שצריך להיות דוקא ריקוד ברגליים. בחסידות מוסבר שזהו סימן שהשמחה באמת חדרה בגוף, כי אם השמחה לא חדרה לידים ורגליים, זהו סימן שהיא נשארה רק בפנימיות הנפש, ולא התגלתה. אם הוא לא מוחא כפיים - השמחה לא הגיעה לידים, ואם הוא לא רוקד - השמחה לא הגיעה לרגליים וכו', וכמבואר בארוכה בשיחות.

ובנוגע לענינינו: מי שעושה את המעשים ה"חיצוניים" לכאורה, פעולות מעשיות (להעמיד את הסטנדר במקום וכו') - כי לכאורה ה"פנימיות" של הרבי שליט"א מלך המשיח, תורתו, מאמריו ושיחותיו וכו' - הרי כאשר עושה פעולות אלו בידיו ורגליו, זה מראה שהאמונה חדרה בכל כולו!

הרב נעם הרפז:

אני מצטרף לדברי קודמיי, ואין לי יותר מה להוסיף בענין זה.

ישנם הטוענים שכל הנ"ל מסיח את דעתנו מה"שליחות היחידה" - קבלת פני משיח צדקנו. כיצד ניתן לקשר ענינים אלו עם מבצע משיח?

הרב זלמן לנדא:

ודאי שענינים אלו קשורים ל"מבצע משיח"! והרי זהו ביטוי אמונתנו בהבטחת הרבי שליט"א מלך המשיח שהוא יחיה בחיים נצחיים ללא שום שינוי, ושהוא הולך לגאול אותנו ברגע זה ממש!

והרי זהו ע"ד המענה לאלו שטענו שלאחרי השואה כבר "אין יהדות" ח"ו, והמענה הוא שאין שום שינוי - ממשיכים לקיים תורה ומצוות מבלי להתפעל!

ועד"ז בענינינו, המענה לכל אלו הטוענים שהיה "ג' תמוז" וכו' והכל נגמר ח"ו, הרי אדרבה - תראו בעצמכם איך שבכל שנה מיתוסף באמונה במשיח ו"חי וקיים", וחיים את הרבי שליט"א מלך המשיח עוד יותר מפעם, כפי שזה מתבטא בריבוי השלוחים החדשים שמיתוספים כל שנה, שזהו אך ורק בכוחות של הרבי שליט"א מלך המשיח, וכן רואים את הניסים ונפלאות במענות הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות אגרות הקודש.

הרי ע"פ דרך הטבע, אחרי שכבר למעלה מחמישים שנה הבטיחו שמשיח מגיע וכו' ועדיין לא בא, היו צריכים להתייאש לגמרי ח"ו, ובמקום זה הרי אדרבה - האמונה רק מיתוספת ומתחזקת משנה לשנה, וזהו דבר שכל אחד רואה במוחש.

הרב ישבעם סגל:

ה"שליחות היחידה" שהרבי שליט"א מלך המשיח הטיל עלינו היא קבלת פני משיח, ז.א. לפעול התגלות המשיח בעוה"ז. ואת זה עושים ע"י כל הפעולות המובילים "להביא לימות המשיח".

אך מובן שבכך הרבי שליט"א מלך המשיח לא ביטל ח"ו את כל המבצעים שהיו מקודם; הרבי שליט"א מלך המשיח הבהיר אז, באותה שיחה, שכל הפעולות שהיו מקודם ממשיכים, רק שהחוט המקשר את כולם הוא - קבלת פני משיח.

ולדוגמא: מבצע תפילין ומבצע מזוזה וכו' ממשיכים, רק שצריכים להיות קשורים לקבלת פני משיח - לחשוב איך זה מוביל לגילוי המשיח.

ומזה מובן לענינינו: ההשתתפות במעמדים אלו צ"ל קשור למשיח, שיראו בגלוי איך שזה מוביל לגילוי המשיח בעוה"ז. זה נראה לי הפירוש הפשוט בשיחה זו.

הרב חיים ניסילעוויטש:

ודאי שזה קשור למבצע משיח! הרי מתי אפשר להיות "קבלת פני משיח" - רק כאשר המשיח נמצא בגלוי בעולם הזה!

וכפי שמסביר הרבי שליט"א מלך המשיח בדבר מלכות דש"פ וירא תשנ"ב, שבגלל שמשיח נמצא כעת בהתגלות, לכן "עכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש"! היינו שדוקא בגלל שהוא בהתגלות, לכן צריכים לקבל את פניו.

הרב נעם הרפז:

לא רק שהעיסוק בענינים אלו אינו מסיח את הדעת מהשליחות העיקרית - להביא בפועל ממש את משיח - אלא שהוא מחזק ומשלים אותה!

ועל דרך המבואר בתניא (פל"ז) כי "הגורם שכר המצווה היא המצווה בעצמה", כך שהתקשרותנו הנצחית לרבי שליט"א מלך המשיח, למרות ההעלמות וההסתרים, היא כבר התחלת השכר של הגילוי השלם בגאולה השלימה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, תיכף ומיד ממש.

הרב זלמן נוטיק:

ענינים אלו הם ביטוי לאמונתנו הפשוטה בשיחות הרבי שליט"א מלך המשיח, בהם קובע שהוא נמצא ב-770 בגוף גשמי, ובוודאי שזה הכי קשור למבצע משיח - להיות בהיכלו של משיח ביחד עם מלך המשיח, פשיטא שזהו הדבר הכי נעלה!

כתוב שביהמ"ק וירושלים עתידים להתפשט בכל העולם כולו. ובענינינו: כל אחד צריך לקחת את הנקודה של 770, החיות וההתלהבות שבתפילות, ולהביא ולפשט את זה בכל בתי הכנסיות שבעולם, שבכולם תורגש האווירה של 770.

ולכן, כשנמצאים ב-770 צריכים קודם כל לקבל את הנקודה הזאת, ואחרי זה כשחוזרים הביתה ומביאים את זה לשם, זהו "קבלת פני משיח" בעולם כולו!

לפי המוסבר לעיל, האם להכרזת ושירת ה"יחי" במעמדים אלו ישנה חשיבות מיוחדת יותר מבשאר מקומות וזמנים?

הרב חיים ניסילעוויטש:

בוודאי! זהו מקום המקדש, שם הרבי שליט"א מלך המשיח נמצא בגשמיות.

הרבי שליט"א מלך המשיח קורא למקום זה "ביתו של נשיא הדור", ודאי שמקום זה שונה משאר המקומות, כי הקדושה שלו שורה שם.

בכלל ישנה מעלה ב"עירו של נשיא דורנו". כשאני נוסע לרבי שליט"א מלך המשיח, לפעמים יש לי אפשרות להתפלל במטוס בשעת הנסיעה, אך אני מעדיף לחכות עד שאגיע (לפחות) לשדה התעופה בניו-יורק, כי יש מעלה בתפילה אפילוב"עירו של נשיא דורנו".

לאחרי זה ישנו "ביתו של נשיא דורנו", שגם זה הוא חידוש של השנים האחרונות, כי בתחילה היה גר בביתו בפרעזידענט, ורק מאוחר יותר עבר לגור (בקביעות) ב-770.

"בית" הרי קשור לעצם האדם, כמאמר "אדם שאין לו בית (או קרקע) אינו אדם". ומוסבר בשיחות בנוגע למצוות סוכה שפעולת שעצם האדם יהיה קשור למצווה, כי הסוכה נהיית הבית שלו, ועצם האדם הרי קשור לביתו.

הרב זלמן נוטיק:

מעמד הכרזת "יחי" וקבלת המלכות במעמד המלך בשנת "הקהל", הוא הנותן כח לפעול ולגלות את נקודת המלך שבכל אחד בכל מקום שהוא נמצא בשליחות המלך.

הרב ישבעם סגל:

הכרזת "יחי" מובילה לקבלת פני משיח. ברור שבכל מקום ובכל זמן שמכריזים "יחי" - מתכוונים לפעול את גילוי המשיח בעולם כולו (כמו שביאר הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחה הידועה), אך מובן שבביהמ"ק התפילה היא נעלית יותר.

"בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך" - בכל מקום ובכל זמן שיהודי מתפלל, הקב"ה מקשיב לתפילתו וממלא בקשתו; אבל בכל זאת ישנה מצוה לעלות לרגל לביהמ"ק שלש רגלים בשנה ולהתפלל שם, כי שם זהו בגילוי (כמבואר בתניא בפרקים נ"א-נ"ג).

וכך בענינינו: עיקר הגילוי של הרבי שליט"א מלך המשיח הוא ב-770, וכל מה שעושים ב-770 הוא בבחי' "ראש ומוח" לגבי שאר המקומות, שמקבלים חיותם מה"ראש ומוח".

הרב זלמן לנדא:

ודאי שהכרזת ושירת ה"יחי" במעמד מלך המשיח שונה לגמרי.

מסופר שר' אייזיק האמליער אמר פעם לר' הלל פאריטשער בהתוועדות: "ר' הלל! אם לא מדברים על אחדות ה', לא שווים כל הדיבורים!"

ועד"ז בענינינו: אם לא חיים ומדברים על גאולה ומשיח ומקשרים כל דבר לזה, מובן שזה לא שווה. כל דבר צריך להיות קשור לקבלת המלכות, ובפרט מעמדים שהם בנוכחות המלך בעצמו.

הרב נעם הרפז:

כיוון שהכרזת "יחי" היא הוראת המלך, עם נתינת טעם (הוספת חיים במלך וכו'), ובפרט כשנעשה בחיות שמחה וכוונה (ולא רק מפני הציווי), הרי שיש לומר שבמחיצת קדשו של הרבי שליט"א מלך המשיח, שפועלת עליה בכל המציאות של החסיד (ע"ד הסברו של הרבי שליט"א מלך המשיח עצמו במעלת ההשתחוויה האפשרית רק בבית משיח) הכרזה זו נעשית ביתר תוקף ועוז, ובמילא תועלתה רבה יותר.

לסיכום...?

הרב זלמן לנדא:

יה"ר שתהיה ההתגלות המלאה תיכף ומיד, עוד לפני תשרי!

הרב חיים ניסילעוויטש:

כל העולם מוכן כבר, וה"חשבון צדק" שאנו עורכים כעת (כמבואר בדבר מלכות) הוא - הייתכן שעדיין אין רואים את הגאולה בפועל?! הרי כולנו מוכנים וראויים!

ויהי רצון שנראה זאת כבר בגשמיות, ושתהיה לכאו״א מישראל כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

הרב נעם הרפז:

במקום לנסות לתרץ תירוצים על תוקף ההעלם, הבה נתמקד בנחת הרוח שנגרום לרבי שליט"א מלך המשיח מהרה יגלה, וימצא אותנו מוכנים לביאתו בכל הפרטים הנזכרים לעיל!

הרב זלמן נוטיק:

יש לפעול בכל המרץ להביא כמה שיותר יהודים אל המלך, ולזכור שריבוי הכלים ממשיכים את האורות. ובענינינו - ככל שיותר יהודים יבואו אל מעמד "הקהל" העולמי במעמד מלך המשיח בעצמו, זה יגרום לגילוי המלך בעיני בשר "מלך ביופיו תחזינה עינינו".

הרב ישבעם סגל:

ה' יעזור שנקבל את פני הרבי שליט"א מלך המשיח כעת מיד ממש, דהיינו - שהרבי שליט"א מלך המשיח יתגלה, כי הוא כבר נמצא כאן.

ושתהיה הגאולה האמיתית והשלימה ע"י הרבי שליט"א משיח צדקנו, ותתגלה האמת שה' לבדו קיים ושמו קיים, "ומלכותו בכל משלה", שזהו הרבי שליט"א מלך המשיח, ושזה יהיה בחסד וברחמים מי"ד ממ"ש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

[הערה: הראיונות עם המשפיעים שי‘ נעשו ע“י הטלפון ואח“כ הואילו המשפיעים שי‘ לעבור על החומר הנכתב ולהגיהו].

להורדת הקובץ המקורי המחוברת ויקהלו אל המלך לחצו כאן

10 עובדות שיעזרו לכם לזהות את מלך המשיח

תפקידו של מלך המשיח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...