• ב"ה ימות המשיח!
  • ח' סיון התשפ"ד (14.06.2024) פרשת נשא

הדור השביעי הראשון לגאולה למטה מעשרה טפחים

דור השביעי - הדור הראשון לגאולה. מתוך תוכנית "ואביטה נפלאות" חודש תמוז מבית את״ה העולמי
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

מיד במאמר הראשון, י' שבט תיש"א, הרבי שליט"א מלך המשיח מתייחס למדרש רבה "באתי לגני", שכמו משה רבינו הוא דור השביעי לאברהם אבינו, ותפקידו - להוריד את השכינה למטה בארץ,  כך דורנו, דור השביעי מאדמו"ר הזקן, תפקידנו הוא להוריד את השכינה למטה בארץ. 

בהמשך, במהלך שנות הנשיאות, הרבי ממעט לדבר בנושא "דור השביעי", וחוזר אליו רק אחרי אחרי ה"דידן נצח" בתשמ"ז, ומאז, מזכיר את הנושא פעמים רבות. שדורנו, "דור השביעי" הוא הדור האחרון לגלות, ובמילא הדור הראשון לגאולה.

המונח "דור" בלשון המדוברת, מתייחס לזמן הממוצע שלוקח לזכר ונקבה מאותו מין להעמיד צאצאים. ומקובל לקחת בחשבון "דור" של בני אדם. כ25 שנה.

לעומת זאת. המונח "דור" בדברי חז"ל מתייחס לאדם מסויים, לנשיא הדור. לדוגמה, בפרק ה' מפרקי אבות, כתוב "עשרה דורות מאדם הראשון עד נח", ו"עשרה דורון מנח ועד אברהם". הרי הדורות לא נספרים לפי מספר השנים, שאינו שווה בכל דור, אלא לפי ראשי הדור, נשיאי הדור. 

ההתייחסות ל"דור" כאל נשיא הדור, ולא לפרק זמן ספציפי נמצאת בכל מקום בתורה, כמו במדרש רבה הנ"ל, שסופר שבעה דורות מאברהם עד משה, או לדוגמה, המדרש שמדבר על ט"ו דורות ממשה רבינו עד שלמה, ועוד ט"ו דורות משלמה עד צדקיהו, או גם בהלכה, שהרמב"ם בהקדמתו ליד החזקה, מונה ארבעים דורות של מקבלי התורה איש מפי איש, ממשה רבינו עד רב אשי ורבינא חותמי התלמוד הבבלי.

לפי כל הנ"ל, שדור הוא נשיא הדור, הרבי שליט"א מלך המשיח מדבר על עצמו שהוא - נשיא הדור האחרון לגלות ובמילא הראשון לגאולה.

לביטוי המשימה של דור השביעי "להוריד את השכינה למטה בארץ", הרבי שליט"א מלך המשיח הוסיף את המילים "למטה מעשרה טפחים", כי במתן תורה, ששכינה ירדה למטה לארץ ב"באתי לגני", אומרים חז"ל "מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה טפחים". 

"למעלה מעשרה טפחים" זה ה"מקום", או ה"מימד",  אליו עלה משה רבינו בהר סיני ולא אכל ולא שתה ג' פעמים ארבעים יום, וזה ה"מקום" משם מגיע אליהו הנביא לבשר על הגאולה, ולכן הדיון בחז"ל האם אליהו הנביא יכול להגיע לבשר על הגאולה בשבת, כאשר הוא עובר תחום שבת למעלה מעשרה טפחים". אם נאמר שאין גדר תחום שבת למעלה מעשרה טפחים, אז אליהו יכול לבוא לבשר גם בשבת, מה שאין כן, אם יש גדר תחום שבת גם למעלה מעשרה, שאז הוא לא יכול לבוא.

(והגמרא לא פותרת את השאלה, ולכן להלכה נפסק, שמי שנשבע בשבת שהוא נזיר בנזיר ביום שאליהו בא, אינו חייב בדיני נזירות באותה שבת מצד הנ"ל. יחד עם זה, בסיום כמה התוועדויות בשבתות אמר הרבי שליט"א מלך המשיח שאליהו הנביא יבוא בשבת ויפתור גם את הבעיה הזו, ומשמע שלדעת הרבי שליט"א מלך המשיח שאין תחומין מעל עשרה).

וכשחז"ל אומרים שאפילו במתן תורה לא ירדה שכינה למטה מעשרה טפחים, לכן היתה אפשרות מיד אחרי מתן תורה לחטא העגל, ו"חזרה זוהמתן". חסר משהו עיקרי לגמרי, שמתוקן רק ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, דור השביעי לאדמו"ר הזקן מייסד חסידות חב"ד,.

וכפי שמוסבר בקונטרס "ענינה של תורת החסידות", ש"משכרה נדע מהותה". כל ענינה ומהותה של חסידות חב"ד ע"י רבותינו נשיאינו הוא להוריד את השכינה למטה בארץ, ולמטה מעשרה טפחים, במילא לתקן את כל מה שהיה לפני כן, כולל חטא עץ הדעת, וחטא אדם הראשון ואז "בלע המות לנצח". 

ומי זה שמחבר את העולם הזה מתקופת ימות המשיח שנמצאים בהם עכשיו, ש"עולם כמנהגו נוהג", ומוביל אותו במהירות ל"תקופה שניה" של ימות המשיח - תחיית המתים, שאז כבר שכינה היא למטה מעשרה טפחים, והכל מתוקן, הרי הוא הרבי שליט"א מלך המשיח. דור השביעי, דור האחרון לגלות ובמילא דור הראשון לגאולה.

צפו: הסרטון שהוקרן בפתיחת חידון התנ"ך העולמי

קבלת המלכות בהכנסת ספר התורה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...