• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט אייר התשפ"ד (27.05.2024) פרשת בהר

מהלכות ומנהגי ימי ספירת העומר

מנהגי והלכות ימי ספירת העומר: הספירה, תספורת, ברכת שהחיינו, אהבת ישראל, פרקי אבות ומסכת סוטה. על כל אלו ועוד בהרחבה. מוגש לרגל ימי הספירה בהם אנו נמצאים
מהלכות ומנהגי ימי ספירת העומר
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

"ספירת העומר": וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה. (אמור כג, טו) ספירת העומר: במוצאי חג ראשון, אור לט"ז ניסן, לאחר תפילת ערבית ולפני עלינו לשבח, מתחילים לספור ספירת העומר. ומברכים וסופרים מעומד, שנאמר: "שבעה שבעת תספר לך מהחל חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות", ודרשו חכמים: אל תקרא 'בקמה' אלא "בקומה תחל לספור".

ברוך אתה יי א-להינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר. היום ... לעומר. הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה, במהרה בימינו אמן סלה. ורבונו של עולם.

לכתחילה צריך לדעת איזה יום הוא מהספירה בשעת הברכה, כדי שידע על מה הוא מברך. אם שכח לספור בלילה, יספור למחרתו ביום בלי ברכה, ובלילות הבאים ימשיך לספור בברכה. אך אם שכח גם ביום ימשיך לספור בלי ברכה בכל הלילות הבאים.

נוהגים שלא לעשות מלאכה כל ימי הספירה משקיעת החמה עד אחר ספירת העומר, אחד אנשים ואחד הנשים .

תספורת: אין מסתפרים עד ערב חג השבועות. גם כשהסתפרו בימי ההגבלה, לפני ערב שבועות, לא הייתה רוח אדמו"ר הרש"ב נוחה מכך.

ברכת שהחיינו: נוהגים שבימי הספירה מברכים שהחיינו על פרי חדש, רק ביום השבת ובל"ג בעומר. אמנם, אלה הנוהגים לברך גם בימי הספירה - בודאי אין למנוע מהם כיון שנהגו בכך, ואדרבה - ימשיכו ויברכו.

אהבת ישראל: בימי הספירה ישנם כוחות מיוחדים לתיקון המידות, ובמיוחד את הענין ד"לא נהגו כבוד זה לזה", ע"י התדברות האחד עם השני, מתוך שלום וידידות.

"פרקי אבות" נוהגים לומר פרקי אבות פרק אחד בכל שבת שבין פסח לעצרת וממשיכים גם בכל שבתות הקיץ.

מסכת סוטה: נוהגים ללמוד בימי ספירת העומר את מסכת סוטה, דף ליום.

"והנה הטעם ללימוד מס' סוטה דוקא בימי הספירה, הוא משום שענין ספירת העומר הוא בדוגמת העבודה דבירור ענין הסוטה, ומטעם זה המנהג הוא ללמוד מסכת סוטה בכל יום ויום מימי הספירה, "דף ליום דף ליום", כי בעבודת האדם ענין ספירת העומר הוא בירור המדות של הנפש הבהמית (כמנחת העומר הבאה משעורים, מאכל בהמה) כמבואר בארוכה בספרי מוסר ודרושי חסידות שעבודה זו היא בדוגמת העבודה דבירור ענין הסוטה; ומאחר שעבודה זו צריך לעשותה בכל יום ויום בפני עצמו, "כל יומא ויומא עביד עבידתי'", לכן גם הלימוד דמסכת סוטה בימי הספירה צריך להיות בכל יום ויום מימי הספירה. (בהרחבה ראה בשיחת אור לערב חג השבועות ה'תשמ"ו, התוועדויות ע' 454).

תזכורת: יום אחרון לברכת האילנות

חודש ניסן • פרשת הנשיאים: היום העשירי

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...