• ב"ה ימות המשיח!
  • ט"ז סיון התשפ"ד (22.06.2024) פרשת בהעלותך

כיצד נחגוג את חג החנוכה בגאולה האמיתית והשלמה

הרב מנחם כהן, רב קהילת חב"ד בבאר שבע מגיש סקירה קצרה כיצד נחגוג את חנוכה בגאולה האמיתית והשלימה, האם בכלל יציינו חג זה, כיצד יהיה סדר הדלקת הנרות בגאולה האמיתית והשלימה וכמה ימים יימשך חג החנוכה?
כיצד נחגוג את חג החנוכה בגאולה האמיתית והשלמה
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

האם נחגוג את חנוכה גם בגאולה?

הגאון רבי יוסף חיים מבגדד ('בן איש חי') כותב: "הנס שעושים בנר חנוכה אינו נוהג אחר ביאת המשיח, שאין מדליקים נר חנוכה עוד". ומסביר שם שלזה רמזו חז"ל באמרם "מצוותה. . עד שתכלה רגל מן השוק" דהיינו עד ביאת המשיח שאז לא יצטרכו בני ישראל להסתובב בשוק, כי את העבודות הגשמיות יעשו עבורם שאר העמים. כך גם משמע מהרמב"ם שכתב ש"ימי הפורים לא יבטלו לימות המשיח", משמע שחנוכה כן יתבטל.
מנגד, הרמב"ן כותב כי נרות חנוכה לא יתבטלו לעולם. כמוהו סוברים פוסקים נוספים, וכך גם פוסק לפועל הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח.

כיצד יהיה סדר הדלקת הנרות בגאולה?

כיום אנו מדליקים את הנרות בסדר עולה: ביום הראשון נר אחד, ביום השני שני נרות וכן הלאה - כדעת בית הלל. בגאולה תיקבע ההלכה כבית שמאי והדלקת הנרות תהי' בסדר יורד: ביום הראשון שמונה נרות, ביום השני שבעה וכן הלאה. (בהמשך, בתקופה מתקדמת יותר, תהי' ההלכה כבית שמאי וכבית הלל גם יחד, והדלקת הנרות תיעשה בסדר עולה ובסדר יורד גם יחד - באופן ניסי).

כמה ימים יימשך חג החנוכה?

לדעת בעל "מנחת חינוך" קיימת אפשרות תיאורטית כי במקומות מסוימים בעולם יחגגו בזמן הגאולה תשעה ימי חנוכה. כידוע, בזמן שקבעו את ראשי החודשים על פי עדים שראו את מולד הירח, היו מקומות שחגגו בכל חג – גם בחנוכה ופורים - יום-טוב שני של גלויות, מפני הספק בתאריך, המותנה בקביעת ראש החודש בארץ ישראל.
כיום, למרות שלוח השנה קבוע ואין כל ספק בתאריך, חוגגים בחוץ לארץ יום-טוב שני של גלויות – כדי לשמור על המסורת. את המסורת תיקנו לשמר רק בחגים שהינם מן התורה, ולכן בחנוכה ופורים, שהינם מדרבנן, לא חוגגים יום נוסף. אך לעתיד לבוא, כאשר יחזרו לקבוע ראשי חודשים על פי עדים, יחגגו יום נוסף גם בחנוכה, באותם מקומות שלא ידעו מתי נקבע ראש החודש.
אולם כאמור זו אפשרות תיאורטית בלבד. לפועל, כפי שמציין הרבי שליט"א מלך המשיח, בזכות הטכנולוגיה ידעו מיד בכל העולם מתי נקבע ראש החודש בירושלים, כך שכל המושג 'יום טוב שני של גלויות' לא יהיה קיים אפילו בחגים שמן התורה.
מקורות: תלמוד בבלי שבת כ"א, ב. משנה תורה לרמב"ם הלכות מגילה סוף פרק ב, הלכות חנוכה פרק ג הלכה ג. אגרת הטיול דרוש אות מ. ספר החיים חלק ג תחילת פרק ז. בן איש חיל חלק ב דרוש א לשבת תשובה דף ב. מגיד מישרים פרשת ויקהל. מנות הלוי בהקדמה. שיחות הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח: קונטרס 'תורה חדשה מאתי תצא', שבת פרשת בראשית תנש"א, קונטרס 'הלכות של תורה שבעל פה'. ליקוטי שיחות חלק כ עמוד 456, וחלק ה עמ' 172. ערב חנוכה תש"נ. ספר התודעה עמ' א'שמג.

הפצת מעיינות החסידות – הדרך לגאולה

מי עשה את המהפיכה ברוסיה?

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...