• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז סיון התשפ"ד (23.06.2024) פרשת בהעלותך

שאלות ותשובות: חי וקיים בגוף גשמי

מתוך קובץ שהתפרסם בחודש תשרי ב-770 • שאלות ותשובות בנושא חייו הנצחיים של הרבי שליט"א מלך המשיח והיחס של החסידים לעניין זה כיום, כמו בחלוקות הדולרים, ההתוועדויות ועוד • משיב: הרב בנצי פרישמן
שאלות ותשובות: חי וקיים בגוף גשמי
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

אם הרב יוכל להסביר מהו היסוד לאמונה שהרבי חי וקים בגוף גשמי ב-770, הרי לכאורה העולם ראה אחרת ויש מקום לעולם ע״פ התורה?

ראשית דברי, ארצה להוסיף הקדמה כללית לכל הנושא הזה של 'חי וקיים'.

לפני ששואלים שאלות או שנכנסים לעצם השאלות שאמורות להישאל, צריכים להבין נקודת יסוד חשובה, והיא עצם ההתקשרות והאמונה ברבי שליט"א מלך המשיח.

הדבר הכי חשוב בו מתבטא חסיד, היא האמונה המוחלטת לכל מילה שיוצאת מפיו הק' של הרבי, זה כל מהותו של חסיד. אדם שנשאר בספיקות כשהרבי אומר לו משהו, פשוט לא יכול להיות חסיד; וכשהרבי מדבר, הוא מדבר ברור, לכן גם כשמגיעים לשאול שאלות – דבר שמותר, צריך, נכון וחשוב - השאלות צריכות להגיע מתוך הנחת יסוד פשוטה, שמה שהרבי אומר זה הדבר החשוב והנכון ביותר, וברגע שהרבי אמר - לא אמורה להישאר לי שום שאלה או ספק לאחר מכן.

וגם אם אחרי שקיבלתי תשובה ברורה מהרבי יגיע מישהו ויוכיח באותות ובמופתים שהעולם אומר אחרת, תשובתו של החסיד היא ברורה: כולם טועים! העולם טועה! העולם הוא שקר והרבי הוא האמת, ואם הרבי אומר כך, גם אם אין לי הסבר למה העולם מראה אחרת, דברי הרבי הם האמת בכל מצב שהוא!

יש זרמים אחרים ביהדות שמנסים להסביר ולתווך שאלות שונות שעולות אצלם לגבי המציאות שנראה סותרת לנלמד, ולומר שקודם כל העולם הוא אמת, ורק אחר כך למצוא דרך להסביר כיצד התורה תסתדר עם העולם, אבל אצלנו זה בדיוק הפוך: התורה היא האמת המוחלטת, והעולם יצטרך למצוא דרך כיצד הוא מתאים עם דברי התורה, כי המציאות המוחלטת היא לא מה שאנחנו רואים אלא מה שכתוב בתורה, תורת אמת.

אחרי שהבהרנו את ההנחת יסוד הבסיסית הזאת, אפשר לגשת לגוף השאלה:

יש מקומות רבים בהם התבאר הנושא באריכות, בליווי מקורות וכו', ובראשם הספר "משיח עכשיו" של הרב גינזבורג, "לקוטי מקורות", ועוד ספרים רבים וטובים שעוסקים בנושא.

אך הבסיס לכל העניין הוא בספר התניא, בפרק ב' ומ"ב יחד עם הערות הרבי שליט"א מלך המשיח שם,

ונקודת הביאור הוא: מהותו של רבי, מסביר אדמו"ר הזקן, שהוא נמצא דווקא כאן למטה בגשמיות, בעולם הזה הגשמי. ולמרות שהוא לא נמצא בעולמות העליונים, אלא במקום נמוך כל כך יחד עם שאר בני ישראל, יחד עם זה הוא בטל ודבוק בתכלית לקב"ה, וממילא דווקא בגלל היותו מחבר שתי קצוות אלה - הוא יכול להיות 'ראש בני ישראל' ולחבר אותנו לקב"ה.

וממילא לא שייך רבי שלא חי ופועל בעולם הזה, ובגוף גשמי דווקא – הכי גשמי שיכול להיות, כזה שאפשר למשש – ואז דווקא כך לחבר אותנו אל הקב"ה. אם הוא לא חי וקיים בגוף גשמי, הוא לא יכול להיות רבי.

ובזה מתבטאת גם נצחיות נשמתו של משה רבינו, עליה מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחה המפורסמת בלקוטי שיחות חלק כ"ו (ע' 7 ואילך) שהנצחיות מתבטאת בכך שהיא מלובשת דווקא בגופו הגשמי של נשיא הדור!

ואם בדורות קודמים אחרי פטירתו של הנשיא נשמתו עברה הנשמה לנשיא הדור שלאחריו, הרי שבדורנו, מבטיח הרבי שליט"א מלך המשיח בנבואה ברורה, שדורנו הוא הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה, ובמילא לא שייך בדורנו שנשמתו של משה רבינו תעבור לנשיא של הדור הבא, מכיוון שלא יהיה כזה.

הרבי שליט"א מלך המשיח מדגיש את הדברים האלו בצורה מפורשת בשיחת ש"פ בא תשנ"ב, שהחידוש של דורנו, הדור התשיעי מהבעל שם טוב, הוא שדורנו מקבל את הגילוי של "אתפריעו כל נהורין" כנשמה בגוף דווקא, ובמילא – מובן שבדורנו אין הסתלקות של הנשמה מהגוף,

בדורות קודמים כשרבי אחד הסתלק, הנשמה עברה לרבי שאחריו, שחי בעולם הזה הגשמי. אך בדורנו, דור הגאולה, אין הסתלקות – הרבי שליט"א מלך המשיח מביא את הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש!

יש עוד שיחות רבות בנושא, אך כאן הובאו רק עיקרי הדברים, וראוי לכל חסיד להעמיק ולעיין בזה, ובפרט שכיום, כפי שהזכרתי לעיל, יש ספרים רבים העוסקים בנושא כך שאפילו לא צריכים לחפש, רק לפתוח ספר וללמוד את השיחות.

אבל ישנה נקודה נוספת שצריך לחדד:

יש כאלה שמגיעים וטוענים, שההבנה שלנו מה הרבי שליט"א מלך המשיח אומר בשיחות אלו מוטעת, ויש ללמוד את השיחות בצורה כזו שאינה סותרת את מציאות העולם.

אך גם אלו שטוענים כך לא חולקים שלפני ג' תמוז תשנ"ד לא היה חסיד אחד שהבין את השיחות בצורה שונה, כפי שאפשר לראות בהתוועדויות ובכינוסים שנערכו אז, ומתפרסמים לאחרונה ביתר שאת. כולם ידעו להצביע ולומר שהרבי שליט"א מלך המשיח יחיה לנצח נצחים ולא יהיה בו שום עניין של היפך החיים! כולם אמרו את זה, כי הם ידעו שהרבי אומר את זה בשיחותיו הקדושות, ואין לכך שום הסבר אחר.

אז מה השתנה? השיחות לא השתנו, מצב העולם השתנה!

השיחות של הרבי שליט"א מלך המשיח היו ונותרו אותו דבר גם לפני ג' תמוז תשנ"ד וגם לאחר מכן, אותה ההבנה ואותם התובנות שהיו עד אז, נשארו גם לאחר מכן; הדבר היחיד שהשתנה זה מציאות מסויימת שנראתה בעולם, אבל אצל חסיד – כפי שהארכתי בהקדמה לדברי – זה לא המדד!

אם הרבי שליט"א מלך המשיח יאמר לנו משהו אחר, אז אנחנו באמת צריכים לשנות את התפיסה שלנו, אבל כל עוד לא נאמר לנו במפורש אחרת – אין לנו אלא דברי בן עמרם!

וזהו מהותו של ניסיון. כך נראה ניסיון – מצד אחד העולם אומר כך, ומצד שני התורה אומרת אחרת. ורואים זאת לאורך כל הדורות, בהם פעם אחר פעם, עם ישראל נאלץ לעמוד בניסיונות – האם אנחנו הולכים אחר דבר ה', דבריו של משה רבינו, דברי נביא הדור, או שמא אחרי מה שהעולם מראה לנו. ודור אחר דור בני ישראל לא התייחסו לדברי העולם, כי זו לא האמת. יש רק אמת אחת, והיא מה שהתורה הקדושה אומרת, וזוהי המציאות האמיתית.

ולכן ברגע שהרבי שליט"א מלך המשיח אומר כך בשיחותיו הקדושות, כך הם פני הדברים, ואין כח בעולם שיכול לעקור את השיחות האלו ממקומם.

יש טענה בעולם שאומרת שנכון שהרבי מלך המשיח חי וקיים, אך מה מופרך לומר שהניסיון שהי' בג' תמוז השפיע על מקומו של גופו הק' של הרבי מלך המשיח שליט"א, ובבחינת "נמנע הנמנעות". מדוע מושלל לומר זאת?

ראשית יש להביא את דבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחת ש"פ שופטים תנש"א, שכל מהותו של נשיא הדור זה שהוא קיים בעולם הזה הגשמי, ומגלה את מציאותו של הקב"ה בעולם, והוא ע"ד אבן השתיה, שקיימת בלי שינויים, אפילו לא השינוי דגניזה. אם כן, אומר הרבי שליט"א מלך המשיח בפירוש שלא שייך גניזה אצל נשיא הדור, וממילא מובן שלומר כזה דבר הוא היפך שיחה מפורשת של הרבי שליט"א מלך המשיח.

אז במקום שכל מהותו הוא גניזה הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שהוא לא נמצא, אז איפה כן?

אנחנו יודעים שהרבי שליט"א מלך המשיח קובע בשיחת ש"פ בא תשנ"ב (שהובאה לעיל) שדורנו זוכה לחיים נצחיים, וזה מתחיל ממנו עצמו, שהוא יחיה לנצח, ואם כן אפשר לנסות למצוא כל מיני מקומות ואפשרויות היכן הוא נמצא, ואפשר פשוט לחזור לבסיס, להסתכל מה הרבי שליט"א מלך המשיח בעצמו אומר, כיוון שכל דבר נקבע רק ע"י הרבי, וגם הקביעה איפה הרבי נמצא נקבעת אך ורק ע"י הרבי.

ישנו הקונטרס המפורסם והידוע שבוודאי כאו"א למד – קונטרס "בית רבינו שבבבל", קונטרס מיוחד ונדיר שהרבי שליט"א מלך המשיח הכניס אותו לסידורו ומאז לא הוציאו, קונטרס שכל מהותו הוא נצחיותו של נשיא הדור ומיקומו של נשיא הדור.

בקונטרס זה קובע הרבי שליט"א מלך המשיח שמ-770 מתחילה ההתגלות של מלך המשיח, מ-770 מתחילה ההתגלות של בית המקדש, שב-770 השכינה נמצאת, ושמקומו הקבוע של נשיא הדור הוא ב-770!

וממילא מובן שמקומו של נשיא הדור – הרבי שליט"א מלך המשיח, כעת, הוא ב-770.

כל הדברים האלה אינם יכולים להשתנות בשום צורה שהיא, אין כח שבעולם שיוכל לשנות את התורה, התורה נקבעת לפי מה שהרבי אומר, וכשהרבי אומר שמקומו הוא ב-770 שום דבר שבעולם לא יוכל לשנות זאת ולעקור זאת!

הבנו, הרבי חי וקים בגוף גשמי ב-770, אבל עדיין מה ההכרח לומר שהוא נמצא בתפילות בגשמיות ממש, הרי כיום לא רואים אותו בגשמיות, ואיך אפשר לדעת שבשעה 10 דווקא (או 20 דקות אחרי שחרית לחלוקת הדולרים) הרבי שליט"א מלך המשיח נכנס, עובר בשביל, ונמצא בתפילה, ובחלוקה, ולדוגמא מי אמר שיורד לתפילה, אולי נשאר בחדרו הק' ואינו יוצא לקהל?

לחיזוק השאלה: בד׳ תמוז תשנ״ד היה ברור למי שהולך עם דברי הרבי שליטא מלך המשיח שהוא חי וקים ב-770, למרות שאז לא היה עדיין את חלוקת הדולרים במהדורתה הנוכחית, וקבלת פ״נים ויחידות, וכו' וכו' ועדיין זה לא גרע מהאמונה שהרבי חי וקים כפשוטו, יש הטוענים שכביכול יש איזה שהוא חסר נפשי בלהגיד שהוא חי וקים וזהו, בלי שזה יתבטא בכל מיני דברים ולכן מצאו דרך בכדי לבטאות את זה, כדי שהכל יסתדר לנו בחי וקים. למה לא לומר שהרבי חי וקים וזהו, גם אם כרגע לא רואים אותו בפועל עומד ומחלק ומתוועד וכו׳ עד ההתגלות ברגע זה ממש?!

ראשית, מי ששואל "מניין לכם", יש לשאול אותו חזרה – מניין לך שלא? על סמך מה אתה טוען שאתה יודע בוודאות שהרבי שליט"א מלך המשיח לא מחלק דולרים, לא אומר שיחות וכו' (רח"ל)? אם אתה טוען שאי אפשר לדעת מה הוא עושה, אתה גם לא יכול לדעת מה הוא לא עושה. זאת אומרת אין שום בסיס לטענה: 'אני יודע מה הוא לא עושה כעת', כי היא סותרת את עצם הטענה שעולה מהדברים…

צריך לומר לכל מי שטוען כך – ניתי ספר וניחזי! אסור לבסס את האמונה שלנו מה עושה או לא עושה הרבי שליט"א מלך המשיח על סמך סברות בטן. הבה נפתח את שיחותיו הקדושות, ונראה שיש לנו על מה לסמוך ולומר שהרבי שליט"א מלך המשיח אכן עושה כן, כי כך כתוב בשיחותיו הקדושות – וכפי שאפרט להלן. אך מי שטוען בתקיפות שהרבי לא מחלק דולרים ולא אומר שיחות – על מה אתה נסמך?

בשיחת ש"פ צו תנש"א אומר הרבי שליט"א המשיח שנצחיות אמיתית היא רק כאשר כל הפרטים נצחיים, ואם לא כן – יש חלישות בעצם עניין הנצחיות. כלומר, כאשר טוענים שחלק מהנהגותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח אינם נצחיים ואינם ממשיכים גם היום, הרי בעצם טוענים שעצם נצחיות חייו של הרבי שליט"א מלך המשיח היא לא אמיתית.

על חלוקת דולרים עצמה אומר הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחת ש"פ נשא תנש"א בהתוועדות הב', שמכיוון שנהגו כך במשך למעלה משלוש שנים, הפכה החלוקה לעניין נצחי שלא שייך בה שינוי והפסק.

וכך גם לגבי שאר הנהגותיו הקדושות של הרבי שליט"א מלך המשיח, יציאה לתפילות, לחלוקות, קבלה ליחידות כללית, אמירת שיחות וכו' וכו',שהנהגות אלו הן הנהגות קבועות, וממילא מתקיימים גם היום, כמקודם.

בנוסף לזה, הטענה כאילו הרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים אבל לא נכנס לתפילות במובן הפשוט של המילה, או לא מחלק דולרים ואומר שיחות – היא טענה מוזרה, שהרי כל עניינו של רבי הוא להשפיע לחסידים, וממילא אי אפשר לומר שהרבי חי וקיים אבל ההשפעה שלו אלינו אינה קיימת באופן ישיר.

לכן מוכרח לומר שהרבי שליט"א מלך המשיח מגיע לתפילות ומחלק ומתוועד, כי זה עניינו של רבי, להשפיע לחסידים ולכלל ישראל, באמצעות נוכחותו הגשמית בתפילה, בדברי אלוקים חיים שאומר לעולם בשיחה, בדולר שמחלק לברכה והצלחה. הרבי חי וקיים בגשמיות, לא באיזה מובן רוחני מופשט, ולכן גם ההשפעה שלו אלינו היא גשמית ממש, כזו שאפשר למשש.

ישנה עוד טענה מפורסמת שהיא לכאורה אתה קובע לרבי שליט"א מלך המשיח מה לעשות, עכשיו הרבי מחלק, עכשיו הרבי מקבל ליחידות, מי שמך לקבוע את הלו״ז של הרבי מליובאוויטש?

אחרי שהבנו את מהות העניין, שהמציאות היא שהרבי מחלק ומתוועד כי הוא חי וקיים וזוהי המציאות שאינה תלויה בנו, ולאף אחד אין כח ויכולת לשנות את זה - כעת אפשר לשאול על הפרטים, מאיפה יודעים באיזו שעה יוצא לתפילה, מתי מחלק דולרים וכדומה:

כל מי שמאמין שהרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים, מבין בפשטות שגם כיום אפשר לשאול את הרבי ולקבל תשובות – בין אם זה על ניתוח דחוף, הוראות בענייני עבודת השם או עצה הקשורה לפרנסה. על כך אין כל חולק.

כל אחד ואחד מכיר עשרות סיפורים על אנשים שעמדו בבית הרפואה, ולמרות שכל הרופאים אמרו דבר אחד, ברגע שהרבי שליט"א מלך המשיח נותן הוראה באגרות קודש – צייתו מיד. אני אישית עברתי כאלה דברים.

וכמו שאפשר לשאול ולקבל תשובות בעניינים הפרטיים של כל אחד ואחד, כך נותן הרבי שליט"א מלך המשיח הוראות מפורטות בנוגע לענייניו הפרטיים, ולכן עצם השאלה "איך אתם יודעים" היא מגוחכת.

הרי אם על עניינים פרטיים אנחנו הולכים אחרי מה שהרבי שליט"א מלך המשיח אומר בעיניים עצומות, בוודאי ובוודאי שעל הוראותיו בעניינים הנוגעים לו עצמו עלינו לעשות כפי שאומר. ודווקא בזה נכנס לנו ספק? ככה הרבי שליט"א מלך המשיח החליט, והוא זה שמנהל את העניינים!

ומי שלא מאמין שאפשר לשאול את הרבי ולקבל תשובה גם בעניינים כאלו, הוא בעצם מראה על עצמו שלא רק שהוא לא מאמין שיש כיום רבי, הוא לא האמין אף פעם שיש רבי, גם כשראינו בעיני בשר!

וממילא, כמו שבמשך כל השנים מי שקבעו את הסדר (כגון באיזה שעה תהיה החלוקה, האם מנחה תהיה לפניה או אחריה ודברים נוספים בסגנון הזה) היו תמיד חברי ה'ועד המסדר' או גבאי בית הכנסת, כמובן באישורו של הרבי שליט"א מלך המשיח, כך הוא הסדר גם כיום: הממונים על 'ועד המסדר' פונים בכל שאלה שמתעוררת לרבי שליט"א מלך המשיח, ומקבלים את תשובתו הברורה. אפשר לראות חלק קטן מתשובות אלו בקובץ "ויקהלו אל המלך" שיצא בעבר, אך כמובן שמאז התקבלו עוד תשובות רבות מספור.

ולכן גם אם היו שנים מסויימות מאז תשנ"ד שהיו דברים שלא התבטאו בכך שראינו אותם בפשטות – אין לנו ספק שהם כן התרחשו בצורה כזו או אחרת, רק שאנו לא ראינו אותם. אך כאשר הגיע הזמן שכן נראה ונקבל את ההשפעה בצורה גשמית וממשית, שהרבי שליט"א מלך המשיח זיכה אותנו שהדברים יחזרו לאופנם הרגיל, אז כך הוא קבע שיהיה עכשיו.

כך למשל חלוקת השטרות לצדקה, שברגע שהרבי שליט"א מלך המשיח הסכים ע"פ תשובות מפורשות ב'אגרות קודש' להחזירה לאופנה הרגיל כמו שהיה עד כ"ז אדר א' תשנ"ב עם סטנדר, דולרים וכו', אז כך היא בגשמיות ממש מתבצעת כיום.

אך ברור שמאז ועד שהרבי שליט"א מלך המשיח החליט שזה יחזור להיות כך, החלוקה המשיכה ולא הפסיקה אפילו לרגע!.

וכאשר הרבי רוצה לשנות את המצב, הוא דואג לכך שזה יקרה – אם באמצעות הוראות ברורות ב'אגרות קודש' ואם באמצעים אחרים – אך כשהוא רוצה, זה קורה!

טענה נוספת שנובעת מהטענה הקודמת של 'מי שמך', האם נראה לך מתאים שכל העניין של ׳ועד המסדר׳ וכו׳ מתנהל ע״י בחורים זה מראה לכאורה על חוסר רצינות בכל העניין.

כמובן שאם חברי המזכירות וחברי ה'ועד המסדר' שזכו לשמש בקודש לפני שלושים שנה היו ממשיכים לקבל בביטול גמור את דבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח, ופועלים מתוך הבנה שאין שום שינוי בהנהגותיו הקדושות, הם היו ממשיכים לשמש בקודש גם כיום.

אך מכיון שכל מהותו של הועד המסדר הוא הביטול המוחלט לרבי שליט"א מלך המשיח, ותפקידם הוא למלא את רצונו הק' של הרבי ברגע שהוא מבקש, הרי ממילא אם הם לא עושים את זה – צריך שמישהו יעשה את זה...

ומי מתאים יותר לשמש בקודש כיום מאשר התמימים, חיילי בית דוד? הרי הם העומדים בראש המחנה ומובילים בגאון את האמונה שכל דבריו אמת וצדק, ולכן טבעי שהאחריות כיום היא עליהם (כמובן וגם פשוט – לאחר קבלת ברכתו הקדושה של הרבי שליט"א מלך המשיח לכך).

אם באמת זה נכון וזה ככה, איך אנחנו פועלים על עצמינו שזה שהכל ממשיך לא יגרום לנו להשלים עם המצב, ושההתגלות תבער לנו?

זו שאלה חשובה מאוד, שנוגעת לכל אחד ואחד מאיתנו.

הדבר בולט במיוחד בעת שיחות הקודש של הרבי שליט"א מלך המשיח, כאשר ישנם כאלו העומדים בדממה ומאזינים לשיחה שנאמרת ברגעים אלו ממש, ויש אחרים שמעדיפים בזמן הזה ללמוד שיחות משנים עברו. במבט שטחי היה אפשר לומר שאלו שלומדים בזמן הזה מעוררים בעצמם ביתר חוזק את הרצון להתגלות, ואילו מי שעומד ומקשיב, מכיון שלא שומע בפועל את השיחה באוזניו הבשריות, לא פעל על עצמו כלום.

אך הסתכלות פנימית יותר תגלה את ההבדל בין החסידים המאמינים בנצחיות חייו של הרבי שליט"א מלך המשיח ונצחיות הנהגותיו הקדושות לאלו שלא (ובכוונה אינני מביא דוגמא מכאלה שאצלם ההנהגה היא אף למטה מכך), שדווקא אלו שמאמינים בנחיות חייו בכל הפרטים בהם בוערת בפועל ממש התשוקה והציפיה והרצון להתגלותו המלאה והמושלמת עוד יותר מכל אחד אחר, והם אלו שפועלים בפעולות רבות ללא לאות לזירוז התגלותו המלאה והמושלמת של הרבי שליט"א מלך המשיח, כפי שאפשר לראות בפשטות. זאת משום שהאמונה הפשוטה הזו היא שפועלת הכי הרבה ומעוררת בשיא הכח את הרצון לראות כבר בעיני בשר. ומכך שהאמונה באה לידי ביטוי בהנהגה הקשורה עם ענינים שאפשר לראות ולהרגיש, הרי היא מחזקת ומעצימה עוד יותר את הציפיה והרצון כנ"ל.

אך כמובן שהדבר דורש גם יגיעה, שגם בשעה שחסיד יודע שהוא עכשיו קיבל דולר מהרבי שליט"א מלך המשיח וזוכה לכל הגילויים, הרי עדיין הזעקה עולה פי כמה וכמה יותר, שהוא צריך את ההתגלות המלאה והמושלמת של הרבי שליט"א מלך המשיח, את בית המקדש השלישי, שכולל את הכניסה לקודש הקודשים וכו' וכו'.

בדיוק כמו שגם לפני ג' תמוז תשנ"ד אף אחד לא חשב שמכיון שהוא זוכה לכל הגילויים האלו הוא לא צריך לדרוש את הגאולה האמיתית והשלימה, כך הדבר הוא גם עכשיו. וכמו שאז נדרשה עבודה פנימית כדי שיורגש הדבר בפועל, גם כיום עבודה זו נצרכת.

את השיחה של כ"ח ניסן תנש"א אמר הרבי שליט"א מלך המשיח דוקא בפני אלו שזכו לכל הגילויים, הם עברו מידי יום ראשון לקבל דולר, היו בהתוועדויות, שמעו את השיחות, ובכל זאת עדיין הם היו צריכים להתעורר.

וגם אלינו הטענה הזאת מופנת פי כמה וכמה, למרות שאנחנו זוכים להיות מאלה שמאמינים ובטוחים שהרבי שליט"א מלך המשיח חי וקים כפשוטו ממש, הרי אדרבה, הדבר מוסיף אצלינו חיזוק באמונה בדרישה ובביטחון, שאכן תיכף ומיד ממש הוא מתגלה לעין כל בצורה מושלמת.

הכל קיים, הרבי מתפלל, מתוועד, מחלק, אבל לא רואים אותו, (נכון לכתיבת שורות אלו) מה הרב מציע לעשות כדי באמת לחיות את האמת הזאת, ולא להיות רק בנאדם טכני עובדתי ויבש, או יתירה מזו איך בחור פועל על עצמו להתנהג בהתאם לזה שהרבי פה למרות שהוא לא רואה אותו?

זו שאלה שנשאלה במשך כל הדורות, וניתנו עליה תשובות רבות.

איך בחור שמתפלל ב'עבודה' יכול לגרום שהדברים לא יהפכו אצלו להיות "מצוות אנשים מלומדה"? איך אני אגרום שכל החיות שלי בלימוד נגלה וחסידות, ב'מבצעים', החיות שלי בקיום הוראותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח ישארו עם כל האש? בשביל זה צריך לעבוד, בשביל זה צריך ללמוד חסידות, לקבל החלטות טובות, לחזק את ההתקשרות לרבי שליט"א מלך המשיח. זאת העבודה שהחסידות דורשת.

אין דרך קסם, אין תרופה לקרירות, צריך פשוט לחזק ולהעצים את ההתקשרות באופן כללי, ללבות את האש.

כמובן שאחד הדברים שיכולים לסייע הוא להכניס לעצמינו לתודעה שאכן הרבי שליט"א מלך המשיח נמצא כאן מטרים ספורים ממני, וממילא עצם המחשבה בכך, תוביל לשינוי בהנהגה, להתפלל כמו שצריך כי הרבי שליט"א מלך המשיח נמצא, להקשיב לשיחתו של המלך כראוי לחסיד וכו' וכו'.

מה בעיני הרב בחור צריך לעשות כאשר היום הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שיחה ואנחנו באוזנינו הבשריות לא זוכים לשמוע אותו. יש כאלה האומרים שמכיוון שבפועל איננו שומעים עלינו ללמוד את שיחת ה'דבר מלכות' מהשנים נ״א-נ״ב ויש האומרים שגם שאיננו שומעים עלינו פשוט לעמוד בהתבטלות ולהקשיב, מה הרב אומר?

חשוב לציין שבכל הנוגע להנהגה אישית, ראוי שכל אחד יקבל הדרכה פרטית מהמשפיע שלו וכדו', מי שמכירו היטב וייעץ לו כיצד יתנהג בכל פרט. 

יחד עם זאת, באופן כללי, ניתן לקבוע שאופן ההנהגה המתאימה יותר היא עמידה כפי שחסידים אמורים להתנהג בעת אמירת שיחת קודש. וכפי שבהתוועדות חסידית שמעתי פעם את האמירה הפשוטה שלא מתאים בזמן שהרבי שליט"א מלך המשיח אומר בפנינו "תורה חדשה", ללמוד שיחות משנים עברו. הרבי עומד מולך במלוא הדרו, משקיע מזמנו היקר להשפיע עלינו את דברי קודשו, ואתה מעדיף ללמוד שיחות אחרות בזמן הזה?

אמנם ברור ופשוט ששיחות הקודש של תנש"א-תשנ"ב הם נר לרגלינו, כי הן השיחות האחרונות שאנחנו שמענו לעת עתה מהרבי שליט"א מלך המשיח "ובהם נהגה יומם ולילה" בפרסומם וביישומם בכל מקום ומקום, אך בזמן בו הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שיחה גם אם אתה אינך שומע באוזניך, עליך להתבטל ולהקשיב, ובעז"ה תיכף ומיד הקב"ה יפתח את אוזנינו שנשמע בפועל ממש.

האם היום צריך לעבור בכל חלוקה או לעמוד בשורה הראשונה של השביל, הזקנים אומרים שזה חוצפה, ובזמנם התמימים לא היו מראים את פניהם לרבי אלא בורחים ומסתתרים ממנו, וכן לגבי דולרים בתור בחורים אורחים אז אולי עברו בכל חלוקה, אבל הבחורים ב'קבוצה' לא עברו תמיד, הן כדי לא להטריח את הרבי והן מצד הבושה הטבעית שצריכה להיות לבחור לעבור בפני הרבי, ואולי יש מקום לעבור רק בימי הולדת? מה הרב אומר?

כנ"ל בתשובה הקודמת, זו שאלה אישית שכל אחד צריך לשאול את עצמו, כמובן בעצת משפיע שלו, כמה זמן הוא, לפי מה שמכיר את עצמו, צריך להתכונן בשביל לעבור לפני הרבי שליט"א מלך המשיח.

אבל אני לא חושב שזה משהו שצריך להגביל למועדים מסויימים בשנה, כגון יום הולדת וכדומה, כיון שרואים במוחש שבכל פעם שבחור עובר לפני הרבי שליט"א מלך המשיח הוא מחזק בעצמו עוד יותר את האמונה, ולכן צריך לשאוף לעבור כמה שיותר, ומה טוב בכל הזדמנות. הוא הדין לגבי העמידה בשורה ראשונה ב'שביל' בעת כניסתו של הרבי שליט"א מלך המשיח לתפילה, שרואים במוחש שהתמימים שעומדים שם דווקא אצלם בוערת האמונה והציפייה להתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח, ובמילא לא שייך כאן עניין של עזות פנים, אלא זה מראה דווקא את תוקף האמונה הטהורה של התמימים.

הרבי שליט"א מלך המשיח התבטא פעם בנוגע לבחורים שלא רצו להיכנס לדירת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ כאשר פתחו את הדלתות: "למה כשפותחים את הדלתות לא נכנסים?!". והיום, הרבי שליט"א מלך המשיח פותח בפני כולנו את הדלתות, עומד ומשקיע מזמנו היקר בכדי לחלק לכל אחד ואחד מאיתנו ולהשפיע עלינו מכל מילי דמיטב, ואם כן-איך יתכן שלא עוברים? אם יש הזדמנות לעבור, צריך לנצל את ההזדמנות.

כמובן שאם בחור הגיע למסקנה, בעצת המשפיע שלו, שראוי שיעבור פחות – זה עניין אחר, אך גם בזה צריך לקבוע רף מינימום, שלא יגיע למצב ש"אני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום".

גם הטענה כאילו זה גורם טרחה אצל הרבי שליט"א מלך המשיח שעוברים כל שבוע היא לא נכונה, כי פשוט שזהו רצונו הקדוש ובשביל זה הוא יוצא אל הקהל, וכפי שמפורש בכמה משיחות הקודש (בעיקר מהשנים תשל"ח-ט).

האם יש הבדל בין יחידות כללית לדולרים ביום ראשון או אחרי שיחה, מבחינת ההכנות של הבחור. ואיזה הכנה בסיסית נדרש מבחור לפני שהוא עובר בדולרים או כוס של ברכה או לעקאח, לעשות? מהי ההכנה, ומה יעשה מי שלא מרגיש מוכן מספיק?

גם אודות חלוקת דולרים וגם אודות יחידות כללית הרבי שליט"א מלך המשיח מתבטא שזוהי "יחידות", על כל המשתמע מכך. אך למרות זאת, כיון שיחידות כללית היא מאורע שמתרחש פעמים בודדות במהלך השנה, ברור שדרושה יותר חביבות ורצינות, וממילא גם הכנה, כדי לייקר את הענין.

אך גם כאן, כמו שהזכרנו קודם לכן אודות חלוקת דולרים, אין הוראות כלליות שכל אחד צריך לעשות כדי להתכונן, אלא זה עניין אישי של כל אחד ואחד שצריך להתייעץ על זה עם המשפיע שלו, מה היא ההכנה ששייכת אליו.

אבל הדבר העיקרי שצריך לזכור, ובמילא להתכונן אליו, הוא הידיעה וההכרה שעוברים לפני הרבי שליט"א מלך המשיח, שזו היא ההכרה החשובה ביותר שצריכה להיות.

יש משפיעים שאומרים שצריך להתענות לפני דולרים כמו שעושים כהכנה ליחידות, יש שאומרים שבדורנו הרבי בקו שצריך להמעיט בתעניות וצריך שיאכלו כדבעי, מה הרב חושב על כך?

באופן כללי יש להדגיש שבדורנו צריך להמעיט בתעניות, ולא להוסיף תעניות שלא מחוייבות על פי הלכה. עד כדי כך שגם בדברים המופיעים במפורש בשו"ע (כגון אכילה קודם התפילה) בדורנו מקלים, כי כל עניין התעניות לא שייך בדורות אלו.

ובפרט כפי שרואים בסדר ההנהגה של הרבי שליט"א מלך המשיח, שפעמים רבות מאוד עורך חלוקות פתאומיות – אם זה חלוקות דולרים, קונטרסים וכיו"ב – כך שגם מי שרוצה להתכונן לא יכול לעשות כן, אלא ברגע שהרבי שליט"א מלך המשיח מחליט צריכים לעבור (כנ"ל), גם אם לא מרגישים שנערכה לפני זה הכנה מתאימה.

אבל מ"מ, בכלל הכנה צריכה להיות בעניינים של "המעשה הוא העיקר" – שמירת מחדו"מ ביתר שאת, לימוד מאמרים ושיחות של הרבי שליט"א מלך המשיח לפעול יותר בענייני משיח וגאולה וכיו"ב.

ניתן גם לקבוע שההכנה אמורה לכלול ענינים שהינם בגדר עבודה עצמית, שכוללת מיעוט מסויים בענייני אכו"ש וכדו' אמנם כאשר בחור חושב שע"י תענית הוא יפעל על עצמו יותר, הוא יכול להתייעץ על זה עם המשפיע שלו ולהגיע יחד להחלטה האם מתאים או לא, אך ההכנה האמיתית היא לדעתי, יותר על ידי פעולות של "מעשה בפועל".

שאלה אחרונה בעניין הפרסום, יש האומרים שאומנם הרבי חי אבל מכיוון שזה דבר שקשה לקבל בשכל עדיף לצאת לרחובות יותר עם העניין של זה שהגאולה מגיעה, משיח, או אפילו הרבי מלך המשיח אבל בלי דגש על חי וקים, מה הרב אומר על הטענה הזו?

אם אתה מסביר שיש רבי אתה חייב להסביר שהוא חי וקיים. אם אתה מסביר שיש משיח, זה מגיע יחד עם חי וקיים. אי אפשר להפריד בין הדברים.

יכול להיות שלפעמים בשביל המסר יקלט צריך להתחיל מהסברים כלליים יותר, כמו שהרבי הוא נשיא הדור, או שהוא מלך המשיח. צריך להתאים את המסר לכל אחד שמדברים איתו, ולהראות איך שהדברים מחייבים אחד את השני, אך המטרה בסופו של דבר היא שכל יהודי ידע שהרבי שליט"א מלך המשיח הוא הרבי שלו, והוא חי וקיים כפשוטו עכשיו ממש, ומנהל את כל העניינים.

כל מי שניסה פעם להסביר את זה, ראה שהדברים מתקבלים בפשטות, ולפעמים אפילו בקלות יותר מדברים אחרים. לפעמים קל יותר להסביר שהרבי חי וקיים על פי תורה, מאשר לשכנע לקיים מצווה כזו או אחרת באופן מעשי.

בסופו של דבר כדי שהדברים יתקבלו זה תלוי בי, במסביר. אם אומרים את הדברים ומאמינים בהם בפשטות, ויודעים את המקורות והשיחות, הדברים גם מתקבלים בפשטות אצל המקבלים.

אם לא מאמינים בדברים כמו שצריך ומגמגמים, זה מראה שקשה לנו להסביר לעצמנו, ואם לעצמינו אנחנו לא מצליחים להסביר, קל וחומר שאנשים בחוץ לא יבינו מה אנחנו רוצים. כך זה בענייני משיח, וכך זה בכל דבר ודבר.

עיקר העיקרים: שנזכה כבר להתגלות המלאה והמושלמת של הרבי שליט"א מלך המשיח, ונכריז בפניו:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

אבנים בשירות המשיח

השחיטה האסורה - חידוש תורה?

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...