• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' סיון התשפ"ד (13.06.2024) פרשת נשא

גדרי ההלכה לזיהוי המשיח

חשוב ביותר ואף חיוני שעם ישראל ידע ויכיר מיהו מלך המשיח, כי הגואל בישראל הוא מנהיג העם, וההכרה במנהיגותו והליכה לאורו - הם היסוד לקיומו ולפעולתו של עם ישראל
גדרי ההלכה לזיהוי המשיח
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

לשם זיהוי המשיח כבר בזמן הגלות, פוסק הרמב"ם סימנים הלכתיים למצב של "בחזקת משיח", שכשיעמוד "מלך" - מנהיג ישראל, נשיא הדור, שיתקיימו בו סימנים אלו - נדע שהגיע הזמן לקיים מצות "מינוי מלך" ולהעמיד המלוכה בידו, כדי שיחזיר את מלכות בית דוד ליושנה!

על פי פסק ההלכה ברמב"ם, שכל הפוסקים מסכימים לה (שהרי אין אחד חולק בזה ), הרי שעניין התגלות מציאותו של המלך המשיח, כלומר שבני ישראל רואים איך שמתקיימים במלך מבית דוד בדורם הסימנים שעל פיהם קובעים שהוא המלך המשיח - הוא הנושא החשוב, המרכזי והעיקרי ביותר בתהליך הגאולה, שהרי זהו הגדר ההלכתי היחיד הפותח את תהליך הגאולה - "יעמוד מלך מבית דוד וכו'".

חשוב ביותר ואף חיוני שעם ישראל ידע ויכיר מיהו מלך המשיח, כי הגואל בישראל הוא מנהיג העם, וההכרה במנהיגותו והליכה לאורו - הם היסוד לקיומו ולפעולתו של עם ישראל. בני ישראל צריכים לדעת ממי לקבל תורה ולהוראות מי לציית, שזה לא תלוי בחכמתו ובכשרונותיו אלא בביטולו לה'.

ולפיכך צריך ומוכרח לדעת מיהו מלך המשיח שבו בחר ה', ובעקבותיו נלך כהכנה לקראת הגאולה שבפתח. ועל ידי שהעם אכן יקבלו את מלכותו ויבקשו את התגלותו של מי שהוא "בחזקת משיח", יפעלו שהוא יהי'ה "משיח ודאי" ואכן יביא את הגאולה בפועל - חזרת מלכות בית דוד.

דווקא על ידי התקופה של "בחזקת משיח" אפשר להגיע ל"משיח ודאי" על ידי קיום מצות מינוי מלך על ידי העם!

ועניין זה מצינו מפורש בייעודי הגאולה "ובקשו את . . דוד מלכם", "יבקשו את מלך המשיח הבא מזרע דוד, ומעמו יבקשו שאלתם כי הוא ימשול בהם". ועוד שם "ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ גו'", "ונקבצו - זה יהיה בימות המשיח, ראש אחד - זהו מלך המשיח".

הרי מפורש שגילוי המשיח והבקשה של העם שהוא ימלוך עליהם - זה מה שפועל את הגאולה בפועל, שעם ישראל ימנו עליהם את מלך המשיח! וכך כתב אדמו"ר הרש"ב, שמלכותו של מלך המשיח תהי'ה על ידי העם דווקא, "וכן הוא על פי פשוט, קודם שיתקבצו הרי אינו שייך מלוכה, דאין מלך בלא עם"!

ואכן, כשם שמצינו בדברי ימי ישראל, ובפרט אצל גדולי ישראל בכל הדורות, את ההתעסקות בעניין הגאולה ומלך המשיח והצפי'ה לבואו בכל יום ובכל רגע, כן מצינו גם את ההתעסקות בעניין זיהוי המלך המשיח, החל מזמן הגמרא, שהחכמים אמרו כל אחד על רבו שהוא המשיח ודרשו את שמותיהם על כך, ועד לנשיאי החסידות לדורותיהם.

בכל דור היה משוער אצל בני ישראל מי הוא הראוי להיות משיח בדורם, רבנו הקדוש אמרו וידעו עליו שהוא מן המוכן, וכן בכל דור ודור צריך להיות אחד מוכשר שמא יזכו, ועל פי זה כתבו גם כן תלמידי האריז"ל שבימיו הי'ה הוא הראוי להיות משיח). וכל זה הוא פשוט! כי התעניינות גדולי ישראל בכל הדורות בנושא זהות הגואל אינה (רק) כחובבנות, אלא כיון שזהו הגורם המכריע בהבאת הגאולה.

ההתוועדות הפתאומית שנחרטה בהיסטוריה

תפקידו של מלך המשיח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...