• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב תמוז התשפ"ד (18.07.2024) פרשת בלק

מלחמה ושלום

הסימן האחרון בשלב 'בחזקת שהוא משיח' שמונה הרמב"ם לזיהויו של מלך המשיח, הוא 'ילחום מחמות ה' - וינצח', האם מדובר על מלחמה פיזית מול אויבי ישראל או בכלל במלחמה רוחנית ופעולות שעושה מלך המשיח במסגרת תפקידו לתיקון העולם והוצאת היהודים ממיצר?
מלחמה ושלום
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

זהו הסימן ההלכתי האחרון, על פיו ניתן לדעת בוודאות שאכן אותו מלך מזרע דוד המלך הוא "בחזקת משיח".

מלחמותיו אלו של המשיח מתרחשות במישור הגשמי והרוחני כאחד - זוהי מלחמה פיזית נגד הגויים המציקים לישראל ומפריעים להם לקיים תורה ומצוות, כשמטרתה לאפשר לבני ישראל לקיים תורה ומצוות בשלמות ולגלות את מלכות ה' בעולם. לכן נקראות מלחמות אלו בשם "מלחמות ה'" (ולא "מלחמות דוד" או "מלחמות" סתם).

מלחמות אלו נגד המציקים לעם ישראל תתבצע על ידי מלך המשיח, באמצעות דיבורו בלבד, כנאמר "והכה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע" (זכרי' ט, י ובמצודות דוד שם) וביארו כמה מפרשים (וכן כתב הפוסק הרב משה פיינשטיין) שמן השמים ילחמו בגויים המפריעים ויהיה זה רק בזכותו ובהנהגתו של מלך המשיח. 

ואכן מצינו גם במלחמות דוד שנקראו על שמו אף שהוא לא השתתף כלל במלחמה, וכדברי חז"ל "הקדוש ברוך הוא אמר לדוד עסוק בתורה ואני נלחם מלחמותיך". וכך היה גם במשה שנלחם בעמלק על-ידי שהרים את ידיו, וכך בחזקיהו שניצח את סנחריב על-ידי תפילה. 

ומוכרחים לומר שמלחמותיו של מלך המשיח (בשונה ממלחמות דוד) יהיו רק באמצעות פעולות רוחניות, מבלי שיתערב בקשרי המלחמה. שכן דוד המלך אמר לשלמה "ויהי דבר ה' עלי לאמור - דם לרוב שפכת ומלחמות גדולות עשית על כן לא תבנה בית לשמי"  ולכן בנה שלמה את בית המקדש (אף שגם מלחמותיו של דוד היו מלחמות ה'). ואם-כן, ודאי שגם מלך המשיח, שיבנה את בית המקדש, לא יהיה שותף ישיר לשפיכות דמים (ובלשונו של הרבי, מלחמותיו של המשיח הם דווקא מתוך שלום).

ואכן רואים שבדורנו, לאחר קרוב לאלפיים שנה של הפרעות והצקות לבני ישראל בקיום התורה והמצוות, וגם בדור האחרון היו מיליוני יהודים תחת ממשלת רוסי' שהפריעה לקיום המצוות, הנה לאחר שהרבי שליט"א מלך המשיח פעל והבטיח שממשלת רוסי' תתפרק – כך אכן היה. רוסי' התפרקה ללא ירייה אחת!

מקורות: שמואל א' כ"ה כ"ח, ילקוט שמעוני תהילים רמז תשכ"ב, ראש השנה כ"ט, א. מלכים ב' י"ט, ט"ו. דברי הימים א' כ"ב ז-ח וראה במצודות דוד ורד"ק שם, שיחת חיי שרה תשנ"ב, שיחת ו' תשרי תשכ"ז, אגרות משה או"ח חלק ד' סימן פ"א וראה רמב"ם סוף פרק ז'

מהפיכת השלוחים

תפקידו של מלך המשיח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...