• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

החל מהיום בכל מוקדי חב"ד: שיעורי בית הבחירה

בהוראת הרבי שליט"א מלך המשיח, מתקיימים בימי "שלשת השבועות", שיעורים בנושאי גאולה ומשיח ובית המקדש, זאת כחלק מהלימוד לקראת הגאולה האמיתית והשלמה. פרטים בכל מוקדי חב"ד
החל מהיום בכל מוקדי חב"ד: שיעורי בית הבחירה
אילוסטרציה. שיעור בהלכות בית הבחירה ב770
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

בהוראת הרבי שליט"א מלך המשיח, מתקיימים בימי "שלשת השבועות", שיעורים בנושאי גאולה ומשיח ובית המקדש, זאת כחלק מהלימוד לקראת הגאולה האמיתית והשלמה. פרטים בכל מוקדי חב"ד.

יצויין כי גם כאן, באתר הגאולה תתפרסם מידי יום, במשך שלשת השבועות כתבה מיוחדת, שתעסוק אי"ה באחד בעניני בית המקדש, כמו הכלים וכדו'.

הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח: לימוד עניני גאולה ובית המקדש

להוסיף בלימוד התורה (גם ובמיוחד) בעניני (גאולה ו)בנין בית המקדש - על יסוד מ"ש במדרש "גדול קרייתה בתורה כבנינה . . ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקין בבנין הבית" . במיוחד, יש לעסוק בימים אלה בלימוד תורת הבית, לזירוז בנינו במהרה בימינו: בתורה שבכתב - פרשיות תרומה, ויקהל-פקודי . לימוד הלכות בית הבחירה, בספרו של הרמב"ם, הלכות פסוקות, ולפנ"ז - במשנה ובגמרא, מסכת מידות ותמיד , ולפנ"ז - בתושב"כ (דברי קבלה), הפרקים ביחזקאל (מ-מג) המדברים אודות "בנין העתיד להבנות").

יש להוסיף וללמוד גם הביאורים בעניני ביהמ"ק בתורת החסידות, ובפרט בתורתו של הצ"צ שזכה דורנו ונתגלו בו כמה דרושים על הפסוק ביחזקאל, ומעט גם על המשניות דמסכת מדות וכיו"ב.

ללמוד באופן המביא לידי מעשה:

לכל ראש - בהענין ד"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", לעשות מכל בית יהודי מקדש להקב"ה, שזהו"ע של בנין, שנעשה שינוי בכמה חלקים בהבית, שרואים בגילוי שנעשה מקדש לה' . ללמוד הנ"ל לא מצד התגברות רגש האבילות וההשתדלות לתקן החסרון דחורבן בית המקדש , אלא (גם לולי החורבן) מצד הכוסף וההשתוקקות להמעלה והשלימות דביהמ"ק השלישי, גדלות שלא היתה מעולם . ללמוד מתוך ידיעה והכרה בוודאות גמורה שאין זה "הלכתא למשיחא", כי אם, הלכה למעשה בפועל ברגע שלאח"ז, כיון ש"מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל (כבר עתה למעלה, ותיכף) יגלה ויבוא מן משמים" ברגע כמימרא!

לימוד הלכות בית הבחירה

ומזה מובן שבימי בין המצרים דשנה זו צריך להיות "שטורעם" מיוחד ביתר שאת וביתר עוז בכל הקשור ללימוד עניני גאולה ומשיח ובנין ביהמ"ק השלישי: ידוע ומפורסם בתפוצות ישראל מכו"כ שנים ע"ד המנהג שבימי בין המצרים מוסיפים בלימוד התורה בעניני בית הבחירה, על יסוד דברי המדרש "בא וראה כשהקב"ה מראה ליחזקאל את צורת הבית מה הוא אומר, הגד את בית ישראל את הבית ויכלמו מעונותיהם ומדדו את תכנית , אמר יחזקאל לפני הקב"ה, רבש"ע, עד עכשיו אנו נתונים בגולה בארץ שונאינו ואתה אומר לי לילך ולהודיע לישראל צורת הבית . . וכי יכולין הן לעשות, הניח להם עד שיעלו מן הגולה, ואח"כ אני הולך ואומר להם, אמר לו הקב"ה ליחזקאל ובשביל שבני נתונים בגולה יהא בנין ביתי בטל . . גדול קרייתה בתורה כבנינה, לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת הבית בתורה, ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקין בבנין הבית".

כיון שעומדים על סף הגאולה וע"פ האמור לעיל שבשנה זו במיוחד (נוסף על ההדגשה המיוחדת שבכללות דורנו זה) מודגש רק ה"טוב" די"ז תמוז וד"בין המצרים", כיון שעומדים על סף הגאולה שבאה תיכף ומיד ממש, מובן, שלימוד הלכות בית הבחירה בשנה זו צריך להיות באופן אחר לגמרי:

לכל לראש - שהלימוד הוא לא מצד התגברות רגש האבילות וההשתדלות לתקן החסרון דחורבן ביהמ"ק, אלא (גם לולי החורבן) מצד הכוסף וההשתוקקות להמעלה והשלימות דביהמ"ק השלישי, עליו נאמר "גדול יהי' כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון", גדלות שלא היתה מעולם (לא בבית שני, ולא בבית ראשון, ולא במשכן שעשה משה), ובמילא לא הי' בה חורבן, ובאה באופן של הוספה ושלימות על מעלת המשכן, בית ראשון ובית שני (ולא רק באופן שמחזירים דבר שהי' מקודם שנלקח בתורת "משכון").

ועוד ועיקר - שהלימוד הוא מתוך ידיעה והכרה בוודאות גמורה שאין זה "הלכתא למשיחא", כי אם, הלכה למעשה בפועל ברגע שלאח"ז, כיון ש"מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל (כבר עתה למעלה, ותיכף) יגלה ויבוא משמים" ברגע כמימרא! וע"ד המדובר בתקופה האחרונה בנוגע להוספה המיוחדת בלימוד התורה בעניני גאולה ומשיח – לא (רק) בתור "סגולה" למהר ולקרב ביאת המשיח והגאולה, אלא (גם ו)בעיקר כדי להתחיל "לחיות" בעניני משיח וגאולה, "לחיות עם הזמן" דימות המשיח, עי"ז שהשכל נעשה ממולא וחדור בהבנה והשגה בעניני משיח וגאולה שבתורה, ומהשכל מתפשט וחודר גם ברגש הלב, ועד להנהגה בפועל במחשבה דיבור ומעשה באופן המתאים לזמן מיוחד זה, שעומדים על סף הגאולה, ומראים באצבע ש"הנה זה (המלך המשיח) בא".

(משיחת ש"פ בלק, י"ז (טוב) תמוז, ה'תנש"א, התוועדויות כרך ד', ע' 32 ואילך)

 • למדור לומדים ובונים את בית המקדש לחצו כאן

המקום הקדוש ביותר: הצצה אל קודש הקודשים

מלט ובלוקים, או תפילות וציפייה: איך בונים את בית המקדש השלישי?

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...