י"ט טבת: דידן נצח!

על חג הגאולה ג' תמוז אומר הרבי שליט"א מלך המשיח, שאמנם הרבי הריי"צ לא קבע אותו כיום-טוב, אבל "התקשרות חסידים לרבי נשיא – צריכה להיות לכל מה שהוא.. ולכן חסידים עליהם לחוג גם את יום ג' בתמוז" • על-דרך זה ניתן לומר על יום י"ט טבת, בו היה "דידן נצח" הקשור לרבי שליט"א מלך המשיח באופן אישי ופרטי "עצם שבעצם", פנימיות שבפנימיות – והקשר ל"יחי אדוננו"