• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז סיון התשפ"ד (23.06.2024) פרשת בהעלותך

ב' ניסן • 30 שנה לשיחת יחי המלך // יומן אותנטי ממעמד אמירת השיחה

דברי הקודש גרמו להתרגשות רבה לכל השומעים ובצורה ספונטאנית פרץ מפי כל השיר ׳עד מתי׳ • לרגל 30 שנה לשיחת ב' ניסן תשמ"ח בה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א דיבר על תוכנה של הכרזת הקודש "יחי המלך" שמוסיפה חיות במלך, הננו מגישים את יומן חי ואותנטי מהרשמים שאחרי השיחה המיוחדת • הכתבה המלאה
ב' ניסן • 30 שנה לשיחת יחי המלך // יומן אותנטי ממעמד אמירת השיחה
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

דברי הקודש גרמו להתרגשות רבה לכל השומעים ובצורה ספונטאנית פרץ מפי כל השיר ׳עד מתי׳ • לרגל 30 שנה לשיחת ב' ניסן תשמ"ח בה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א דיבר על תוכנה של הכרזת הקודש "יחי המלך" שמוסיפה חיות במלך, הננו מגישים את יומן חי ואותנטי מהרשמים שאחרי השיחה המיוחדת • הכתבה המלאה

לרגל מאה שנה להסתלקות הרבי הרש"ב - ב' ניסן תר"פ - ב' ניסן תש"פ, ובקשר לשיחת ב' ניסן תשמ"ח בה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א דיבר על תוכנה של הכרזת הקודש "יחי המלך" שמוסיפה חיות במלך, הננו מגישים את יומן חי ואותנטי מהרשמים שאחרי השיחה המיוחדת • היומן המלא באדיבות "ועד חיילי בית דוד".

יום ראשון ב׳ ניסן תשמ"ח - יום ההילולא של כ׳׳ק אדמו״ר מוהרש״ב נ׳׳ע

היום יצא לאור ׳קונטרס ב׳ ניסן׳: מאמר ד״ה ״החודש הזה לכם״ שנאמר בהתוועדות שבת פרשת ויקהל פקודי אשתקד והוגה בימים אלה על ידי כ״ק אדמו״ר שליט״א לקראת ב׳ ניסן.

המאמר מבוסס על מאמרו זה של בעל ההילולא בשנת אעת״ר ונקודותיו העיקריות הן: מעלת הגילוי האלוקי המתלבש בעולמות להחיותם ומעלת הגילויים שבתורה הנעלים הרבה יותר מן הראשונים. זהו איפוא הגילוי הראשון של חודש ניסן — ׳אראנו נפלאות׳...

בערב חזר כ״ק אדמו״ר שליט׳׳א מן חציון הקדוש והתפללו תפילת מנחה וערבית, לאחר התפילה פתח באמירת שיחה שנמשכה כ45 דקות. בשיחה עורר כ״ק אדמו״ר שליט׳׳א, בין השאר, בדברים נלהבים גם על גודל ענין הציפיה לגאולה ותביעתם של יהודים ״עד מתי״, ובדבר חשיבות ההכרזה "יחי המלך" אשר על ידי הכרזה זו מוסיפים החסידים בחיי המלך והנשיא כפשוטו.

כ״ק אדמו״ר שליט״א גם חזר ועורר שוב על המנהג שהחל מתפשט לאחרונה לערוך ביום ההולדת התוועדות מיוחדת להתעוררות והגברה בעבודת ה׳, (השיחה במלואה הוגהה על ידי כ״ק אדמו״ר שליט״א).

דברי הקודש גרמו להתרגשות רבה לכל השומעים ובצורה ספונטאנית פרץ מפי כל — גם של אלה שהיו באותה עת בתוך הבית — השיר ׳עד מתי׳. לאחר מכן החל תיכף כ״ק אדמו״ר שליט״א לחלק שטרות לצדקה. במשך החלוקה נהרו ממש פניו הקדושות באופן מיוחד.

לאחר שיחה זו עמדו כמאות מאנ״ש והתמימים בחצר ביתו של הרבי 1304 פרזידנט סטריט, ובזעקה-שאגה אדירה שפרצה מעמקי נשמתם הכריזו ״יחי המלך״ - ״יחי המלך המשיח״ וכדומה.

באותה התעוררות מיוחדת ישבו אנ״ש והתמימים שיחיו מאוחר יותר להתוועדויות החסידיות ב770, בישיבות מסביב ובשאר בתי המדרש ב׳קראון הייטס׳.

 

חלק מהשיחה מתוך ספר התוועדויות ה'תשמ"ח, ע' 497:

אין מלך בלא עם

"ביחס שבין העם לנשיא ומלך - ב' קצוות: מחד גיסא - תנועה של רוממות והבדלה, "משכמו ומעלה גבוה מכל העם"37, "עם" דייקא, "מלשון עוממות שהם דברים נפרדים וזרים ורחוקים ממעלת המלך"38. וכמודגש בענין היראה והביטול - "שום תשים עליך מלך, שתהא אימתו עליך"39.
ולאידך גיסא - תכלית הקירוב, כאמור, שהמלך הוא "לב כל קהל ישראל", והרי אין לך קירוב גדול יותר מקירוב הלב40 לאברי הגוף, כאמור, שהדם שבלב עצמו נמצא בתמידות בכל האברים, "התפשטות והילוך החיות מהלב אל כל האברים.. כהלכתו תמידי כסדרו.. (ש)כל האברים מקושרים יחד ומקבלים חיותם.. מהלב".
ויתירה מזה:
הקירוב שבין המלך להעם הוא לא רק ביחס להמשכת החיות דכל העם, שמקבלים חיותם מהמלך, אלא גם לאידך גיסא - שמציאותו של המלך תלויה בהעם, "אין מלך בלא עם"41, כלומר, אע"פ שנקראים "עם, מלשון עוממות.. רחוקים ממעלת המלך", הרי, ביחד עם זה (ואדרבה - בגלל זה42) פועלים הם את המלכות - המלך.
וכמודגש גם בהכתרת המלך - שהעם מכריזים "יחי המלך" (כפי שמצינו גם במלכות43 בית דוד44), שבזה מודגש גם שפעולת העם היא בחיי המלך, חיים של מלך45.
להכריז יחי המלך
ה. על פי זה מובן גם בנדון דידן - "חיים" שנה לנשיאותו של נשיא דורנו:
נוסף על האמור לעיל על דבר ההוספה בענין החיים (מידי שנה בשנה, ועאכו"כ בשנה זו שסימנה "חיים") לכל אנשי הדור ע"י נשיא הדור - הרי, גם אנשי הדור פועלים הוספה בענין החיים אצל נשיא הדור, כאמור לעיל בענין ההכרזה "יחי המלך".
ובאותיות פשוטות:
לאחרי שישנה השלימות ד"חיים" שנה לנשיאותו (פעולתו ועבודתו) דנשיא דורנו - צריכה להיות הוספה עיקרית בענין החיים (גם) ע"י פעולת העם שמכריזים "יחי המלך", שתוכנה של הכרזה זו - שכבר הגיע הזמן דהקיצו ורננו שוכני עפר - כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו ועד דהקיצו ורננו דוד מלכא משיחא..".

____________
37) שמואל א ט, ב. נתבאר באוה"ת וירא כרך ד תשסד, ב. שה"ש כרך ב ע' תיד-תטו. ועוד. 38) שעהיוה"א פ"ז (פא, ב). 39) שופטים יז, טו. סנהדרין כב, א (במשנה). 40) יותר מהמוח, ראש החיות. וגם הנהגתו אברי הגוף היא בדרך של ציווי ופקודה כו' (היפך תנועת הקירוב). 41) שעהיוה"א שם. וראה בחיי וישב לח, ל. שם ר"פ בלק. כד הקמח ע' ר"ה (ב). ספר החים פ' גאולה פ"ב. עמה"מ שער שעשועי המלך רפ"א. 42) "כי אילו אפילו היו לו בנים רבים מאד, לא שייך שם מלוכה עליהם, וכן אפילו על שרים לבדם, רק ברוב עם דוקא הדרת מלך" (שעהיוה"א שם). 43) ראה מ"א א, לד-לט - בנוגע לשלמה. 44) ועד"ז בדוד (שם, לא) - אבל לא בנוגע לענין ההכתרה. 45) ובזה גופא - "יצלח מלכא.. כי התפלה על החיים וההצלחה" (רד"ק עה"פ שם. לד).

 

 

חג פסח של גאולה שמח!

ב' ניסן • יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...