• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"ח כסלו התשפ"ד (11.12.2023) פרשת מקץ

לפני ביאתו של הרבי שליט״א מלך המשיח לארצות הברית מכריז הרבי הריי״צ: היכנו לביאת המשיח

משיחת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, ביום ב' דחג השבועות תש"א, בעת הסעודה • בקשר עם שמונים ושלוש שנה לבוא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א והרבנית ע"ה לחצי כדור התחתון –כ"ח סיון תש"א
לפני ביאתו של הרבי שליט״א מלך המשיח לארצות הברית מכריז הרבי הריי״צ: היכנו לביאת המשיח
הרבי הריי"צ והרבי שליט״א מלך המשיח משחקים שח-מט
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

ההוספה וההכנה מראה על היוקר

(כ"ק אדמו"ר שליט"א [מהוריי"צ] התחיל לדבר אודות ההכנות לביאת המשיח, ואמר:)

היוקר של דבר נראה בההוספה וההכנה אליו, שכאשר הדבר יקר אצלו אזי מתכונן ומוסיף עליו, וכמו בשבת קודש שמוסיפים מחול על הקודש חצי שעה לפני שבת וחצי שעה אחרי שבת הרי זה מראה שהדבר יקר אצלינו. וכן הוא בכל ענין וענין שכאשר הדבר יקר אזי צריך להתכונן אליו.

להתכונן לביאת המשיח!

אין בכוונתי להתפלפל בזה, אלא לדבר בצורה גלויה וברורה:

נהוג בעולם שכאשר מתכוננים לאורח עושים הרבה הכנות משך זמן לפני זה, שבועיים לפני בואו כבר מכינים את הבית מנקים את כל הפינות, וכל בני הבית מדברים אודות בואו, עד שמספרים גם לשכנים ואומרים להם: הנה בעוד זמן קצר יבוא האורח שלנו אבינו אחינו וכדומה, אשר עליו אנחנו מחכים.

עכשיו הזמן קרוב מאד לביאת המשיח, כאשר משיח מגיע צריך הרי להתחיל להתכונן לקראת האורח!!

רחצו והזכו לקראת המשיח!

רחצו והזכו!! צריכים אנו לרחוץ ולנקות את עצמינו לקראת האורח שמגיע, וכן את הבית ובני הבית, בכל מקום צריך לנקות, וכן יש לתקן את אופן האכילה והשינה, ואת אופן הישיבה, והתיקון צריך להיות כל אחד לפי ערכו ומצביו: שוב"ים, בעלי בתים, בעלי מסחר, ויושבי אהל. כל אחד צריך להתכונן לביאת המשיח!

ישנם ענינים שבהם יש חילוקים בין אחד לחבירו: כגון מי שאינו יודע את גודל המעלה של עשיית המצוות, ובכל זאת מקיים את המצוות הרי שכרו גדול מאד, ולהיפך מי שחס ושלום יודע את העונש הכרוך באי עשיית המצוות, ובכל זאת אינו מקיים את המצות הרי עונשו גדול מאוד. וכן מצינו את החילוק בין הקרבנות עבור "חטא" "עון" ו"פשע".

אך בענין זה (ההכנה לביאת המשיח) צריך כל אחד לפי ערכו לזכך ולרחוץ את עצמו.

הוראה חדשה: לחזור משניות בעל פה

(אח"כ הורה כ"ק אדמו"ר [מהוריי"צ] שליט"א איך להתכונן לביאת המשיח בפועל ממש, ולהמתיק את חבלי ביאתו, ואמר:)

בהתאם לכך הנני מציע להתחיל ללמוד בכל שבוע משנה אחת בעל פה, נוסף על השיעורים הקבועים שיש לכל אחד ואחד בפני עצמו, ולהתחיל ללמוד מ"מאימתי קורין את שמע" (בתחילת מסכת ברכות).

מי שאפשר לו להיות שגור בתורה ובנביאים ולהיות בקי בש"ס, ודאי טוב הדבר, אך המדובר כאן הוא ללמוד לכל הפחות בכל שבוע משנה אחת בעל פה ולהרהר בה תמיד.

טעם ראשון: לטהר את האויר

ויש לי על זה שלשה טעמים (כנראה מלבד הענין העיקרי כהכנה לביאת המשיח):

א) זה יועיל לטהר את האוויר, שבאוויר יורגש מה שאסור לעשותו, ואשר דבר האסור הוא אכן אסור גם כאן באמריקה.

תפילתו של הרוכל משלמת את הכוונה

(כ"ק אדמו"ר [מהוריי"צ] שליט"א ביאר את ענין טהרת האויר ואמר:)

יהודי מז'לאבין נוסע לאמריקה לפני ארבעים שנה, בדרך נשברה אונייתו, ונאחז בדף אחד מדופני האניה, וכך ניצול ובא לאמריקה והסתדר בחיי משפחה, וכיון שבמקום מגוריו לא היה מקוה, השתדל שיבנו מקוה, ואח"כ נולד אצלו בן, ואצל בנו ג"כ נולד בן, ובן זה נעשה רוכל (פעדלער).

רוכל זה בהלכו ברחוב ממקום למקום עסוק בעסקיו, לפתע נעשה מאוחר והוא נחפז לאיזה מקום (חאפט זיך אריין ערגעץ) ונוטל את ידיו ומתפלל מנחה, הרי בכך הוא משלים את הכוונה העליונה המושרשת במחשבה הקדומה, ועבור זה הוא כל סדר ההשתלשלות כדי שרוכל זה יתפלל מנחה במקום זה.

ואף שהוא עצמו אינו יודע כלל מזה, אך כן הוא האמת. ואם לא מאמינים בזה הרי זה אפיקורסות!

מחשבת הסוס ומחשבות החכמים

(כדי לבאר זה שאף שאין יודעים ומבינים זה, מ"מ כן הוא האמת, סיפר כ"ק אדמו"ר [מהוריי"צ] שליט"א:)

בתי הצעירה שתחי' (הרבנית שיינא שתחי'), פעם בקטנותה דיבר כ"ק אאמו"ר [אדמו"ר מהורש"ב] עמה בענין המלאכים, וביקשה לבאר לה את ענינם של המלאכים, ולא הבינה.

וביאר לה כ"ק אאמו"ר [אדמו"ר מהורש"ב] את הדבר במשל: בעל עגלה רתומה לסוסים הנוסע ממקום למקום, ובעגלה יושבים שני אנשים חכמים נכבדים הנוסעים לאסיפה של אנשי חכמה ומדע, ומדברים ביניהם ענינים נעלים דברי חכמה ושכל שיאמרו באסיפת החכמים ואודות דברי החכמה שחכמים אחרים ישמיעו שם.

הרי יש כאן שלושה מחשבות: א. מחשבת הסוס, ב. מחשבת הבעל עגלה, ג. ומחשבות החכמים.

הסוס חושב אודות החציר (האבער) שיקבל בהגיעם למחוז חפצם, הסוס בהבנתו הסוסית (פערדישן פארשטאנד) חושב שכל הנסיעה היא בשביל החציר שיקבל במחוז חפצם.

הבעל עגלה חושב אודות היי"ש [היין שרף] שישתה כשיבואו למלון. ושני החכמים חושבים אודות דברי חכמה ושכל.

וכי משום שהסוס והבעל עגלה אינם מבינים את דברי השכל שהחכמים מדברים, האם בשביל זה השכל אינו קיים?!

(וכ"ק אדמו"ר שליט"א סיים:) וכן הוא בנידון דידן (בענין טהרת האוויר) שאף שאינו מבין זה – מ"מ כן הוא האמת!

טעם שני: למחוק את האותיות של הדברים בטלים

ב) עוד טעם נוסף ללימוד המשניות בעל פה הוא, כדי למחוק ולמחות מנפשו את האותיות, של הדברים בטלים, הרי דיברו כל כך הרבה דברים בטלים. וידוע שהעונש על דברים בטלים הוא כף הקלע וחיבוט הקבר, והעצה לינצל מזה הוא ע"י חזרת משניות בעל פה.

אך כל זה הוא רק לאחר מאה ועשרים שנה, אך עתה מדברים אודות החיים, רחמנות היא על מי שמת עתה, משיח הרי מגיע מיד, לכן כדי להסיר ולמחוק את האותיות של הדברים בטלים, העצה לזה היא לחזור בכל שבוע משנה אחת בעל פה, ולחשוב או לדבר בזה בכל מקום ובכל זמן, וזה יועיל.

טעם שלישי: אריכות ימים לבנים

ג) ועוד טעם להשלמת הענין: כל אב שרוצה באריכות ימים עבור בניו, ישתדל לחזור עמהם בכל שבוע משנה אחת בעל פה, ואם היא משנה גדולה יחלק אותה לשנים או שלשה חלקים.

(וכ"ק אדמו"ר [מהוריי"צ] שליט"א סיים:) ובזה נשלם ענין זה (מחזרת משניות בע"פ).

ההכנה לביאת המשיח אצל תלמידי הישיבות

(אח"כ המשיך כ"ק אדמו"ר [מהוריי"צ] שליט"א לדבר אודות ההכנה לקראת משיח אצל בני הישיבות ביחוד, ואמר:)

לו היו שומעים לי, הייתי מציע לבני הישיבה מכל הישיבות, להתחיל לקבוע שיעור לימוד בסדר קדשים וטהרות, וכן שיעור לימוד במצות התלויות בארץ. (וכ"ק אדמו"ר שליט"א הוסיף:) כוונתי אל ארץ הטהורה, כי גם עכשיו ישנם מצות התלויות בארץ.

כאשר משיח יגיע ואף אחד לא ידע שום דין מדינים אלו (בסדר קדשים וטהרות), הרי הבושה תהיה גדולה מאד. ובפרט למי שקוראים אותו עתה "הרה"ג" או "הר"מ", וכשמשיח יבוא לא ידע דין פשוט מדינים אלו הרי תהיה הבושה גדולה עד מאד, ולכן הנני מציע ללמוד סדר קדשים וטהרות.

כשחגגו יובל ליום ההצלה הגדול

הרבי שליט"א מלך המשיח, לפני למעלה מ50 שנה: הוציאו את הטרוריסטים מעזה!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...