• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז סיון התשפ"ד (23.06.2024) פרשת בהעלותך

כשהשם בעצמו מברך את עם ישראל

בשבת זו מברך הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, ובכח ברכתו, מברכים הם במשך כל השנה לאחר מכן את החודשים. הכח לברכה מגיע בדרך אהבת ישראל, כאשר העם כולו מתאחד וזוכה לשנה טובה ומתוקה
כשהשם בעצמו מברך את עם ישראל
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

המנהג בכל קהילות ישראל, כי בשבת שלפני ראש חודש, לפני תפילת מוסף, מכריזים על ראש החודש, ומברכים אותו. שבת שכזו נקראת 'שבת מברכים', ואחת-עשרה פעמים בכל שנה, מקיימים זאת בכל בתי הכנסת.

בשבת זו, למרות שהיא קודמת לקראת ראש השנה, שהינו גם היום הראשון של חודש תשרי, הרי שאנו לא מקיימים את 'ברכת החודש'. טעמים שונים נתנו לאי קיום ברכת החודש, בין הסיבות ניתן לציין את העובדה כי אנו מבלבלים את השטן, שלא יבוא להפריע בבית דין של מעלה ביום ראש השנה.

בהיבט החיובי לאי אמירת ברכת החודש, אומר הבעל שם טוב כי בשבת זו אין אנו מברכים את החודש, משום שהקב"ה בכבודו ובעצמו מברכו, ומכוח ברכה זו אנו מברכים את כל שאר חודשי השנה.

כולנו יחד

בהסתכלות מעמיקה יותר, ניתן לראות כי בכל שנה, בשבת שלפני ראש השנה קוראים את פרשת ניצבים (לעתים עם פרשת וילך המחוברת אליה, כמו השנה ולעתים פרשת וילך נקראת לאחר ראש השנה). בפרשה זו, אומר הבעל שם טוב, ניתן למצוא את אותה ברכה בה מברך הקדוש-ברוך-הוא את עם ישראל.

מהי ברכתו של הקב"ה? "אתם ניצבים" - קיימים ועומדים וזוכים בדין, "היום" - היינו בראש-השנה, כדכתיב (איוב ב), "ויהי היום וגו'" ותרגומו "והווה יום דינא רבא".

בזכות מה זוכים לאותה ברכה מיוחדת? גם דבר זה נאמר בתוך פרשתנו, וכפי שמדגיש זאת הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחותיו הקדושות, אשר פרשתנו מציינת את עם ישראל ה"נצבים לפני ה'" מ"ראשיכם שבטיכם, זקניכם ושוטריכם" ועד לאלו המשמשים בתפקידים של "חוטב עציך" ו"שואב מימיך".

דווקא עמידה זו, של כל העם יחד, על כל סוגיו וגווניו, היא המביאה את ברכת השם על עם ישראל, ובזכותה זוכים אנו כולנו יחד לשנה טובה ומתוקה.

מסופר, שברגעי חייו האחרונים, אמר אביו של הבעל שם טוב, לבנו הצעיר (בן החמש): "בני, אל תירא משום דבר, כי אם מה' לבדו, אהוב כל יהודי בכל להט נשמתך, יהיה מי שיהיה ובכל מצב שיימצא".

דרך זו, של אהבת ישראל, ואהבת כל יהודי באשר הוא, צריכה להיות ניצבת ועומדת בפני כל אדם בזמננו. דווקא למול קריאות הפילוג והשיסוי, מול פעולות השנאה והקיטוב, יש לצאת בקריאה משותפת של אהבת ישראל - עם ישראל הינו גוף אחד, וגם אם ישנם ויכוחים בנושאים שונים - נשארים אנו כולנו אחים!

איש לרעהו ומתנות לאביונים

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, כאשר כל אחד מחפש להרבות בזכויות, הבה נצא בקריאה להתחזקות במבצע "אהבת ישראל״, המזרזת את הגאולה האמיתית והשלימה, ויתרה מכך, כפי שמדגיש הרבי שליט"א מלך המשיח, היא אף מאפשרת לטעום מהגאולה.

בימים אלו, עורכים מוקדי חב"ד את חלוקת המזון ותלושי הקניות לקראת ימי החגים, כל אחד ואחת, מוזמן להשתתף בחלוקות אלו, לטובת אלו שאין באפשרותם ולתמוך בהוצאות המרובות. פעולה זו, בוודאי תזרז ביותר את התגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש, ונזכה כולנו לשנת הגאולה האמיתית והשלימה.

התכנון המדוייק של כל תזוזת דשא

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...