• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז סיון התשפ"ד (23.06.2024) פרשת בהעלותך

ה' באייר: חובת המחאה של מלך המשיח

בה' באייר תש"ח הכריזו על הקמת מדינה מה שהביא לבלבול אודות המחשבה שאולי מדובר ב"אתחלתא דגאולה" היות והוקמה "מדינת היהודים", דבר שהיה היפך המציאות, עד שזכינו להודעתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשנת תנש"א ש"הנה הגיע זמן הגאולה" • להלן קטעים מהיחס של הרבי שליט"א מלך המשיח למדינה • לקריאה
ה' באייר: חובת המחאה של מלך המשיח
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

באמירה שיש אתחלתא דגאולה, מביאים לקולא בקיום תומ"צ ודוחין את הקץ ח"ו...

ראיתי בו פרק המדבר ע"ד המאורעות דשנים האחרונות, והעיקר בנוגע לארץ ישראל וקוראים לזה אתחלתא דגאולה, מצאתי כאן הזדמנות לעורר את המחבר לחדול מלומר את זה, כיון שלדעתי עי"ז דוחין את הקץ ח"ו, נוסף ע"ז שהדברים ע"ד אתחלתא דגאולה בזמן זה מביאים לקולא בקיום התומ"צ . . . בכלל ע"פ המנהג, אין דרכי להדפיס מכתבים כאלו ולהכנס בשקו"ט עם המפלגות השונות, ובפרט עם הרבנים באה"ק ת"ו, שביניהם גם חרדים, אשר תועים בפירוש המאורעות דשנים אלו, ד' יכפר בעדם, ומפרשים המצב כאתחלתא דגאולה . . .

ויה"ר מהשי"ת, אשר כאו"א מאתנו יזכה למלאות חלקו – ולצאת בעצמו מן החשך כפול מכופל ע"י – שיעורר לאחרים לצאת מטעותם, ובפרט אלו השמים חשך לאור ואור לחשך, היינו שמשתדלים לפרש ענין ההצלה של בנ"י ע"י הקב"ה – באופן בלתי מתאים, ומהם גם כאלו המפרשים בענין כחי ועצם ידי כו' . . . שכתבתי לעיל, שעי"ז באה גילוי הדיעה שנמצאים אנו עדיין בחשך כפול ומכופל, ובמילא אין ישראל נגאלין אלא בתשובה ובהוספה בדרך התורה והמצוה. (אג"ק ח"י ע' קמב)

חלילה לומר כך ובפרט להדפיס זאת

...באתי להעיר ביחוד במה שמסיים שזכינו לראות אתחלתא דגאולה, חס ושלום לומר דברים כאלו ובפרט להדפיסם, אשר המצב דעתה בארצנו הק' בעניני יהדות הם סימנים לאתחלתא דגאולה, וכואב הלב להאריך בזה, ובפרט שהוא ידוע לרבים. ויה"ר שבמהרה בימינו נזכה לצאת מן החשך כפול ומכופל ששמים חשך לאור ואור לחשך, ומשיח צדקנו יגאלנו בתוך כלל ישראל, הן בחו"ל הן באה"ק ת"ו מן הגלות המר, גאולה שלימה ואמתית.

(אג"ק ח"ה ע' ד)

הזעקה צריכה לבוא מהרבנים

...בטוחני שכת"ר קרא בשימת לב הדרושה נאומו של הפרופסר סגל שי'. ולפלא שאין מזכיר דבר עד"ז. והרי היא היא הנקודה ואבן הבוחן של השקפות אלו, עליהם נלחמו נשיאנו וגדולי ישראל – נגד הרוחות שנשבו ברחוב היהודים אז וכו'. אלא שאילו זכינו צריכים היו הדברים להאמר ע"י המשרתים בקדש באה"ק ת"ו, מנהיגי המפלגות אשר בשם הדת ידגלו, ועאכו"כ ע"י הרבנים, וככל שיגדל שם התואר של הרב – כן צריכה היתה להתגדל הצעקה-הזעקה והאנחה שלו, וכיון שלא זכינו – הנה כל הנ"ל אין פוסקים מלאמר הלל שירות ותשבחות, וכבר פסקו בפירוש שהגאולה כבר הותחלה, אף שכל אלו שפסקו יודעים המובא ברמב"ם לפס"ד בהנוגע לגאולה וענינה. ובלשון הידוע בנבואה – מסבירים איך ששלום ליהדות לתורה ומצותי' ושלום יהי' גם בעתיד, והמצב משתפר ויעלה מרגע לרגע וכו' וכו'. וזה שאינו בוש לאמר האמת, ה"ז דוקא מאלו אשר ספריו בהנוגע לכתבי הקדש, תוכנם ידוע ומפורסם, וללבבו נגעה המלחמה בה' ובתורתו – עכ"פ בתורתו. והלואי שיתאפקו הרבנים ומפלגות הדתיות שלא לצאת נגדו ולהכחיש את דבריו באופן ובאותן "הראיות" שהכחישו את כל אלה שאמרו בתוכן דומה להנ"ל, אף שלא בחריפות שלו וכו'. וכמו שכתבתי בהנוגע לאיזה הענינים – ההבהלה שבדבר לא כ"כ על ההנהגה היפך השכל דקדושה ושכל הבריא, אלא שאין שמים לב – הדתיים הנ"ל – שיש כאן מקום לספק ולדיון שצ"ל ולכתוב ההיפך הגמור ממה שאומרים ומדפיסים.

(אג"ק חי"ז ע' עה)

חובת המחאה

כמדומה כבר הבעתי ת"ח ושביעת רצון מרובה ממאמרו שהדפיס ע"ד הטעות המצערת והמבהילה אשר קוראים לגלות מר וחושך כפול ומכופל בשם אתחלתא דגאולה וכו'. וכמדובר כמה פעמים, ובפרט כשרואים התוצאות מזה וכו'. וזכות הרבים מסייעת לכל אחד המוחה נגד זה, וכמובן אין מקום לנפילת רוח שהמחאה אינה מתקבלת באופן שצריכה להתקבל, אף שתקותי שבכל אופן עושה רושם, ומי עמד בסוד הוי' לידע התוצאות. ומובן שאין זה פוטר מלמחות עוה"פ ועוה"פ, ובפרט על פי המדובר ומבואר כמה פעמים אודות רציניות הענין וההיזק וכו' וכו'. ואין להאריך בדבר המצער.

(אג"ק חכ"ו ע' קלו)

קורת רוח מההכרזה שעדיין לא נתגשם החזיון המשיחי

בקורת רוח קראתי בעתונים כאן, אשר בהקונגרס שהתאסף עתה בירושת"ו, הכריזו מעל הבימה, אשר פשיטא שעדיין לא נתגשם החזיון המשיחי, ואין זה ביאת המשיח וכו' ואיש לא מיחה נגד זה ואילו זכינו היו החרדים לדבר ה' מוצאים בנפשם די אומץ לאמר את זה, כשמונה שנים מלפנים, וכמה מהצרות שאירעו את בנ"י מאז ועד עתה, לא היו באים כלל או היו באים במיעוט עכ"פ. והצרה היותר גדולה – בלבול המוח של כמה מאחב"י ובעיקר מבין הנוער.

(אג"ק חי"ג ע' עו ואילך)

סיפוק מהסכמה לכך שאין זה ביאת משיח

עקבתי אחרי השקו"ט דישיבת ועד הפועל . . ונעם לי לראות . . שעתה הסכימו כולם שאין זה ביאת משיח ח"ו (אף שעומד הוא אחר כתלנו אבל בעוה"ר עדין הכותל קיים אף שכמה חלונות וחרכים נעשו כבר בו, והוא משגיח ומציץ מהם).

(אג"ק חט"ו ע' שי)

שלילת שתיית כוס חמישי כהודאה על הנס דאתחלתא דגאולה

בנוגע לתדפיס שלו בפולמוס על אודות הנדפס בתלפיות, הנה עוד יתירה מזה עשה, ונודעתי מזה רק עתה בהגיע לידי "הגדה . . ." שנבהלתי לקרות בה שמציע בפועל לשתות כוס חמישי, וכותב ג"כ ההנהגה בזה, ובפרט שצריך להודות על הנס דאתחלתא דגאולה כו' וכו' – שהוא היפך פסק דין השו"ע והאחרונים, מורי ישראל והפוסקים שנתקבלו מכל ישראל. והחומר בזה לגבי הנ"ל הוא מובן, כיון שהגדה הוא ספר המסור לכל וההוראה נוגעת במעשה בפועל. ובפרט כשהיא מנוקדת – הרי באה היא גם לידי עמי הארץ שאינם יודעים שעמי הארץ הם, ובטח ילמדו ק"ו ובנין אב וכו' – שאם מותר לעשות היפך השו"ע בדבר זה אף שלא ראה מימיו הן אצל אביו והן אצל זקנו, הרי עאכו"כ שאפשר לעשות היפך השו"ע בענינים אחרים והאריכות אך למותר.

(אג"ק חכ"א ע' רד)

"יעמוד מלך . . וילחם מלחמות ה'" – הוא הוא משיח צדקנו

...ובמהרה בימינו נזכה לקיום היעוד, אשר יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות וכו' ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמת ה', הוא הוא משיח צדקנו ויבנה המקדש ויקבץ נדחי ישראל וכפסק דין הרמב"ם (הלכות מלכים סוף פרק יא).

(אג"ק חכ"ב ע' רפז)

לגרש את המלך מהיכל מלכותו?!

במענה על מכתבו מה' אייר, הנה ידוע פתגם הבעש"ט ששמענוהו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר, שמכל דבר שהאדם רואה או שומע יכול ובמילא גם צריך ללמוד הוראה בעבודתו אם השי"ת, ועאכו"כ במאורע שנוגע לכו"כ מבני ישראל, ובפרט אם רואים שמסר השי"ת רבים ביד מעטים באופן נסי, ה"ז צריך לעורר תוספת כח לעבדו ית', ואין להתרשם כלל וכלל ממה שישנם נוהגים באופן אחר, ורוצים לבאר הנהגתם ע"פ שכל שהם הרוב, והנ"ל הוא הוכחה להיפך, שאין הרוב בכמות מכריע כלל וכלל, וגם אלו המתנהגים אחרת יודעים עד"ז, אלא שיצרם הרע אין נלחמים בו כראוי, ולכן נופלים תחת משלתו, שזהו נוסף על כל שאר הענינים הנהגה דכפוי טובה באופן היותר מבהיל. 

משל למה הדבר דומה, למלך גדול ורב, שמראה אהבת הגדולה והעצומה לאיש הדיוט נבזה שפל אנשים כו', ויורד אליו ממקום כבודו עם כל שריו כו', ומכניסו להיכלו היכל המלך כו' (ע"ד המבואר בתניא פרק מ"ו), האפשר לומר ששפל אנשים זה יאמר למלך, אשר היכל זה אינו של המלך אלא של ההדיוט, ולכן יתנהג בו כפי רצונו, ותחלת הנהגתו היא לגרש את המלך מהיכלו בכל האופנים שאפשרי, והיינו ע"י הנהגה גסה היפך ציווי המלך על כל צעד וצעד?! והנמשל מובן...

(מתוך אג"ק ג' תש"ט מוה"ר אלי' ליב: רבקין.(כפר חב"ד) על מכתבו מה' אייר ותוכנו: בין המחנכים יש מציעים לעבור בשתיקה על יום העצמאות שנקבע לה' אייר ויש המציעים להזכיר במלים ספורות על המאורע שאירע לפני שבע שנים, שערבים התנפלו עלינו וה' ברחמיו הצילנו).

הוספה: אגרת אל הרב פלדי ז"ל

בסוף אחת האגרות ששלח הרבי שליט"א מלך המשיח לרב יהודה פלדי, הוסיף (באופן יוצא מן הכלל ונדיר ביותר), כמה שורות בכתב יד קודשו בסוף המכתב, שמתייחסות לשיטת אלו הקוראים למדינת ישראל "אתחלתא דגאולה" רח"ל:

"בברכה לבריאות והצלחה בעניניו (ובפרט בפעילותו בשלילת הטועים האומרים לגלות מר וחשוך ורווי קרבנות ישראל ה' ינקום דמם - אתחלתא דגאולה, ה' יצילנו מהם ומהמונם, ויכפר שגגתם ברחמיו המרובים. ומכאן ולהבא יאמרו לחושך חושך, ועי"ז יזכו לומר לאור - אור. והוא יבשר טוב גם בזה) ולבשו"ט בכל הנ"ל".

שלימות הארץ: סקירה על מלחמתו של מלך המשיח

אידיוטים שימושיים: הפגנות קפלן הורגות את החטופים

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...