• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב סיון התשפ"ד (18.06.2024) פרשת נשא

בריאת העולם, או מיליארדי שנות אור?

ממצאי המדע בעשורים האחרונים על כוכבים המאירים לעבר כדור הארץ ממרחק של מיליארדי שנות אור מעלים סימני שאלה על הנאמר בתורה שהעולם נברא לפני 5782 שנה בלבד. מה התשובה?
בריאת העולם, או מיליארדי שנות אור?
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

ממצאי המדע בעשורים האחרונים על כוכבים המאירים לעבר כדור הארץ ממרחק של מיליארדי שנות אור, דבר המכריח את המצאם של כוכבים אלו במשך מליארדי שנה, מעלים סימני שאלה רבים על הנאמר בתורה שהעולם נברא לפני 5782 שנה בלבד.

כיצד כוכבים שנבראו לפני 5782 שנים בלבד, יכולים להאיר למרחק של מליארדי שנות אור?

לפנינו מכתב מתאריך ראש חודש סיון תשט"ז, בו הרבי שלט"א מלך המשיח מסביר מדוע המצאם של כוכבים אלו אינו סותר לנאמר בתורה על בריאת העולם:

שלום וברכה

במענה על מכתבו מכ"ה אייר, נעם לי לקרות בו אשר כמה ספיקות שהיו לו, חוסלו, וכמבואר בספרים הק' אשר ספ"ק בגימט' עמל"ק הכוונה לקליפת עמלק, שבדוגמת עמלק כפשוטו ענינו שאף שהאמבטי' רותחת קופץ לתוכה, ובלבד לקרר את בני ישראל וכמ"ש אשר קרך [עיין במדרש תנחומא שם], ומזה בנין אב לכל הספיקות שמזכיר אשר מקורם כפי האמור וד"ל. 

במ"ש אשר קרא בספרי התוכנים ע"ד כוכבים שקרן האור משם צריך ללכת הרבה יותר משית אלפי שנין עד שיגיע לארץ, ומקשה איך יתאים עם המובא בתוה"ק שנמצאים אנו בשנת ה'תשט"ז לבריאה.

הנה אפילו את"ל שחשבון הנ"ל ע"ד מרחק הכוכב - אמיתי הוא (כי גם בזה יש חילוקי דיעות בין התוכנים) אין מזה קושיא לתאריך הבריאה, שהרי כמו שנבראו הכוכבים נבראו ג"כ קרני האור, וכמו שיכול השי"ת לברוא כוכב שרק אז ואח"כ יתחיל להאיר, כן אפשרי שיברא הכוכב ביחד עם קרני האור היוצאים ממנו. ובפרט ע"פ הנאמר בפרשה ראשונה שבתורתנו ויהי בקר יום אחד, ו"יהי מאורות" אך ביום הרביעי, היינו שהיתה מציאות אור בקר קודם תליית המאורות ברקיע השמים.

במ"ש שראה בס' פלוני, אשר יש לומר שששת ימי בראשית אינם ימים של כ"ד שעות כו' וכו' - ולצערנו נמצאים פירושים כאלו גם בעוד ספרים, אבל מעקמים הם את הכתובים מפני, שבמחילת כת"ר, לא ידעו כדי צרכם "היסודות" עליהם נבנו השערות החוקרים השונים במדעים בהנוגע לתאריך הארץ. כי הידיעה והחקירה ביסודות אלו מוכיחה לשכל הבריא שאינם אלא השערות ורחוקים מודאיות, וכן הוא דעת בעלי המדע וכמובא בספריהם הם, אף שמעלימים הספיקות שיש להם בהיסודות, בספרים הנלמדים בבתי ספר להמתחילים בזה. ולמותר להאריך ולהעיר על הראי' הכי פשוטה, שששת ימי בראשית ענינם - של כ"ד שעות, כיון ששמירת יום השבת לאחרי ששת ימי השבוע קשור בזה. 

בודאי יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים ועכ"פ ישמור אותם מכאן ולהבא, נוסף על לימוד שיעור קבוע בתורת החסידות. 

בברכה.

האם ניתן להוכיח את מציאותו של הבורא?

רדיואקטיבי, אך יציב

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...