• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז אייר התשפ"ד (25.05.2024) פרשת בהר

הרבי שליט״א מלך המשיח לוחם מלחמות ה'

אחד מסימני מלך המשיח בדברי הרמב"ם הוא "ילחום מלחמות ה'". הרבי שליט״א מלך המשיח נאבק על ענייני שלימות הארץ, מיהו יהודי. בשבת התחדש לי שזהו גם מבצע אהבת ישראל
הרבי שליט״א מלך המשיח לוחם מלחמות ה'
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

חידוש התחדש לי בזאת השבת, בעת המאמר בשעת רעווא דרעווין.

מקטנותי חונכתי וגדלתי על בסיס העובדה הפשוטה:

"הנה זה – המלך המשיח – בא" "מראה באצבעו ואמר זה" "הרבי שליט"א מליובאוויטש הוא הוא המלך המשיח".

בתור בחורי ישיבה פתחנו לא פעם דיון נרחב בהלכות המלך המשיח ברמב"ם מיהו "בחזקת משיח" ומתי זה "משיח וודאי".

אחד הסימנים של מלך המשיח בדברי הרמב"ם הוא ש"ילחום מלחמות ה'", מאז ומקדם זוכר הנני שההבנה הפשוטה היתה בכך שהרבי מלך המשיח שליט"א נאבק על ענייני שלימות הארץ וחוק מיהו יהודי, כמו כן פעל הרבי באופן שמיימי לפני מלחמת ששת הימים באמצעות מבצע תפילין, ולפני מלחמת יום הכיפורים באמצעות כינוסי ילדים ואמירת שנים עשר הפסוקים, והעולה על כולנה במלחמת שלום הגליל (מלחמת לבנון הראשונה) הקים הרבי מלך המשיח שליט"א את ארגון צבאות ה' (השימוש בביטוי צבאות ה' מהווה קשר הדוק למלחמות ה') וכן הלאה על זה הדרך. והן הן "מלחמות ה'".

והנה החידוש:

במאמר ד"ה "החלצו" תש"מ מבאר הרבי מלך המשיח שליט"א את ענין מלחמת מדין, מדין מלשון מדון ומריבה שענינה שנאת חינם, ועל זה ציוה ה' "לנקום נקמת בני ישראל מאת המדינים" אך משה הגדיר מלחמה זו "לתת נקמת הוי' במדין".

מסביר הרבי מלך המשיח שליט"א שענין שם הוי' הוא שם האחדות "הוי' אחד" "היה הוה ויהיה כאחד", וענינו לפעול אחדות בין יהודים. ושם הוי' במילוי יש בו עשר אותיות כדי לפעול אחדות בכל עשרת הדרגות המנויות בפרשת ניצבים "ראשיכם שבטיכם . . חוטב עציך ושואב מימך".

ולכן מלחמת מדין (מלחמה כנגד שנאת חינם) מכונה נקמת בני ישראל והיא היא נקמת הוי' לפעול האחדות בין יהודים.

ומסיים הרבי מלך המשיח שליט"א את המאמר, שהיות שסיבת הגלות הזה האחרון היא בגלל שנאת חינם, ממילא מובן ש"מלחמת מדין" היא היא מלחמות ה' של מלך המשיח.

לפי זה נבין הדק היטב את ההוראה הברורה של הרבי מלך המשיח שליט"א, שחב"ד היא תנועה א-פוליטית, כי כל ענין הפוליטיקה היא מפלגות מחלוקות ופירוד לבבות, וכל ענינו של הרבי שליט"א כמלך המשיח ללחום נגד "מדין"…

וזה ענין מבצע "אהבת ישראל".

ובימים אלו בהם מתעוררים להם כל מיני מקטרגים על פעולות החסידים בדוכני התפילין כאן המקום לעורר ולספר לאותם מקטרגים שלא יעזור להם כלום, כי גם אותם הרבי מלך המשיח שליט"א אוהב. וזה כל ענינה של "ליובאוויטש" כידוע ש"ליובא" ברוסית זו "אהבה" (בדומה למילה "לַב" באנגלית).

אורי רווח: בזכותך מוטי, האידישקייט והחסידות חדרו ללבבות של המוני אנשים

ילד כאפות במזרח התיכון

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...