• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד אדר א' התשפ"ד (23.02.2024) פרשת תצוה

דעה / השליחות היחידה!

הרבי שליט"א מלך המשיח עצמו הקדים ואמר שאלו שיתעסקו בזה יצטרכו להיות ״עקשנים״, ולפעול באופן של ״אורות דתוהו (אבל בכלים דתיקון)" ושיתכן שבהתחלה יהיו אלו רק אחד, שנים או שלשה חסידים, ואפשר שימצאו עשרה כאלו • הרב שלום דובער וולפא
השליחות היחידה!
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

הרבי שליט"א מלך המשיח מבאר לנו בשיחותיו הקדושות, שמאחר שענין הגאולה הוא גילוי פנימיות התורה והגאולה מגיעה ע״י הפצת המעיינות, על כן, נשיא הדור המפיץ את לימוד פנימיות התורה בדור הגאולה, הוא הוא מלך המשיח (קונטרס ״בית רבינו שבבבל״).

הוא מוסיף ואומר: ״כל חסיד מאמין באמונה שלימה שהרבי שבדורו הוא הוא המשיח״ (שיחות קודש תשמ״ז ע׳ 266). ו״הכוונה בזה שהוא הוא המשיח כפשוטו, גואל אחרון״ (שמחת-תורה תשמ״ו). ומשיח זה בוא יבוא תיכף ומי״ד. ״שבמי״ד נרמזות ג׳ התקופות האחרונות: משיח (מנחם שמו), יוסף יצחק, דובער. ובקרוב ממ״ש עם כל הפירושים..." (שבת-פרשת משפטים תשנ״ב).

הוא הוסיף שהדרך לגלות את המשיח, ולפעול שיהיה ״הקיצו ורננו דוד מלכא משיחא״, היא בקבלת מלכותו ע״י העם, ובהכרזה ״יחי המלך"! (ספר השיחות תשמ״ח).

מי שיודע שתורת הבעש״ט אמת, שתורת אדמו״ר הזקן אמת לאמיתו, שעם תורת הרבי שליט"א מלך המשיח נשיא דורנו נסיים את הרגעים האחרונים של הגלות ונקפוץ לתוך הגאולה השלימה, אשר הבין שמשיח הוא גילוי האמת של התורה והיהדות, גילוי האמת האלקית, מי שהחסידות אצלו אינה דבר נוסף, אלא כל מציאותו וחייו ־ הרי כל רגע בחייו, צריך להיות חדור ומוקדש למטרה פנימית ועיקרית אחת, שהיא תכלית בריאת העולמות ותכלית הבחירה בעם ישראל ונתינת התורה:

ביאת והתגלות נשיא הדור הרבי שליט"א מלך המשיח, ממלא מקומם של כ״ק אדמו״ר הזקן והבעש״ט, אשר השלים את תכלית הכוונה שלהם בהפצת המעיינות חוצה.

העובדה שיש כאלו, שהזעקה של ״יחי המלך״ אינה עדיין עיקר עניינם בחיים - אינה צריכה לקרר כלל את המשך הפעילות הזו, שעליה אמר בש"פ חיי שרה תשנ״ב שהיא ״השליחות היחידה" – קבלת פני משיח צדקנו שנשארה כעת.

שהרי הוא עצמו הקדים ואמר (כ״ח ניסן תנש״א), שאלו שיתעסקו בזה יצטרכו להיות ״עקשנים״, ולפעול באופן של ״אורות דתוהו, (אבל בכלים דתיקון)" ושיתכן שבהתחלה יהיו אלו רק אחד, שנים או שלשה חסידים, ואפשר שימצאו עשרה כאלו.

וכל אחד יוכל לשפוט בעצמו, אם ה״עקשנים״ הבודדים שעליהם דיבר הרבי שליט"א מלך המשיח, הם מאלו שדבקים בכל מלה מה״דבר מלכות״ של תנש״א-תשנ״ב, או מאלו שלא עומדים בניסיון, ו״כבוד ליובאוויטש״ משמש להם כתירוץ.

חסיד אמיתי ופנימי, שההתקשרות לרבי שליט"א מלך המשיח היא עצם מציאותו, ולא דבר נוסף וצדדי, יש לו רק זעקה אחת הממלאת את כל חייו – עד מתי נמשיך להיות בחושך!? אנו רוצים את התגלות משיח צדקנו מיד, בכדי לגלות אחדות ה', ואת מלכות ה׳ בעולם! יש לנו רק דבר אחד בחיים (בין אם זה נראה למישהו ובין אם לאו), בו חדורים תורתנו תפילתנו וכל עבודת הקודש שלנו:
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

מיהו השליח הראשון בתורה?

כך תבחרו נכון את החלונות שלכם

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...